Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Наказ ректора університету від 31.03.2020 р. № 129 «Про продовження карантинних заходів та підготовку до завершення 2019/2020 н.р.»

Наказ ректора університету від 31.03.2020 р. № 129 «Про продовження карантинних заходів та підготовку до завершення 2019/2020 н.р.»

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 239 і наказу  Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р. № 1/9-178 з метою виконання освітніх програм та забезпечення якості підготовки

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Продовжити до 24 квітня 2020 року карантинні заходи, визначені наказом від 11.03.2020 р. № 187-П.

 

 2. Деканам факультетів при організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання забезпечити контроль виконання студентами індивідуальних навчальних планів, розроблених на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням наступних особливостей організації освітнього процесу в період карантину:

 

2.1 Внесення у встановленому порядку змін до графіків навчального процесу для студентів невипускних курсів в частині перенесення навчальних та виробничих практик, обов’язкових аудиторних (лабораторних) занять, захистів курсових робіт, проведення заліково-екзаменаційної сесії на післякарантинний період;

 

2.2 Завершення підготовки студентів випускних курсів має бути організоване в передбачені навчальними планами терміни, з можливістю їх корегування з метою жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу. При цьому:

2.2.1. виконання завдань виробничої педагогічної та переддипломної практик організувати з використанням засобів дистанційних технологій на підставі відповідних змін, внесених до робочих програм практик;

2.2.2. проведення підсумкової семестрової атестації організувати згідно затверджених розкладів в дистанційному режимі враховуючи, що заліки виставляються студентам за результатами оцінювання виконаних протягом семестру поточних завдань, а екзамени проводяться у формі тестів в дистанційному режимі в середовищі системи дистанційного навчання Moodle НПУ імені М.П. Драгоманова, розроблених відповідно до навчальних програм та затверджених в установленому порядку не пізніше 10 днів до початку сесії;

2.2.3. ліквідацію студентами академзаборгованості організувати згідно розкладу в дистанційному режимі. Проект наказу про допуск до підсумкової випускної атестації та захисту кваліфікаційних робіт погоджується в електронному вигляді.

 

2.3. Для організації дистанційної роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації випускників університету:

2.3.1. підготувати розклади роботи екзаменаційних комісій з врахуванням зменшення кількості студентів в екзаменаційних групах для забезпечення організації атестації в синхронному режимі та автентифікації випускників;

2.3.2. організувати внесення змін до програм випускних екзаменів та розробку завдань тестового кваліфікаційного іспиту, спрямованих на аналіз досягнення програмних результатів навчання і виявлення здатності випускників до комплексного вирішення завдань професійної діяльності;

2.3.3. проконтролювати виконання випусковими кафедрами графіків дистанційного допуску кваліфікаційних робіт до захистів на засіданнях екзаменаційних комісій з врахуванням дотримання Положення «Про академічну доброчесність у НПУ імені М.П.Драгоманова», затвердженого Вченою радою університету 27.12.2018 р., протокол №5 ( https://npu.edu.ua/nauka/antyplahiat).

 

3. Директору центру цифрових освітніх технологій (доц. М.А. Умрик) підготувати інформаційно-методичні матеріали та забезпечити організаційно-консультаційну підтримку підготовки та проведення семестрових та кваліфікаційних екзаменів у формі тестів в дистанційному режимі в середовищі системи дистанційного навчання Moodle НПУ імені М.П. Драгоманова.

 

4. Начальнику навчально-методичного центру (І.С. Маркусь) забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки електронних розкладів підсумкової атестації студентів університету, контроль їх затвердження та виконання у відповідності до встановлених обсягів навчального навантаження.

 

5. Завідувачам кафедр до 8 квітня 2020 року подати на затвердження деканам відповідних факультетів план науково-дослідної та методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедр на період карантину із зазначенням термінів та форми звітування.

Ректор університету В. П. Андрущенко

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter