Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Засідання Вченої ради 22 грудня 2021 року

Засідання Вченої ради 22 грудня 2021 року

   22 грудня 2021 року в НПУ імені М. П. Драгоманова відбулось останнє у цьому календарному році засідання Вченої ради,  на якому було розглянуто два важливі питання: підготовка студентів на факультеті спеціальної та інклюзивної освіти в сучасних освітніх реаліях та розвиток міжнародного співробітництва у 2021-2022 н.р.

vchena rada 22.12 1

  Про актуальні проблеми здобуття фаху студентами на одному з суспільно важливих факультетів, де навчають спеціальної та інклюзивної освіти, доповідала його декан професор М. К. Шеремет. Марія Купріянівна зауважила, що колектив факультету в умовах формування нової освітньої парадигми здійснює різнопланову роботу щодо вдосконалення фахової підготовки висококваліфікованих вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, олігофренопедагогів та спеціальних (клінічних) психологів для закладів спеціальної освіти (інклюзивно-ресурсних центрів, спеціальних шкіл, інклюзивних класів) до реалізації державної політики у сфері вищої освіти.

vchena rada 22.12 2

  Колектив факультету приділяє значну увагу покращенню якості освіти. Навчальний процес регламетнований освітньо-професійними програмами, у розробці яких брав участь професорсько-викладацький склад факультету. Підготовлено та затверджено навчальні плани з усіх спеціальностей, розроблено та впроваджено навчальні програми з урахуванням сучасних вимог кредитно-трансферної системи, а на їх основі - робочі програми, створена система комплексного контролю знань студентів, розроблено графіки контролю самостійної роботи та модульного контролю для дисциплін з усіх спеціальностей, впроваджено індивідуальні навчальні плани студентів.

Підготовка на факультеті майбутніх фахівців із кожної спеціальності базується на застосуванні й поєднанні різних форм та методів навчальної діяльності (зокрема, й з використанням дистанційних технологій), які підвищують пізнавальну активність студентів, формують інтерес до загальнонаукових і професійних знань, поглиблюють засвоєння інтелектуально-практичних прийомів завдяки оптимальному використанню викладачами факультету сучасних технологій і методик навчання. На факультеті спеціальної та інклюзивної освіти функціонує віртуальне навчальне серидовище на базі систем дистанційного навчання MOODLE та Google Classroom, що дозволяє студентам незалежно від місця перебування брати участь в освітньому процесі та забезпечує високу ефективність організації самостійної роботи студентів, що є одним із важливих та актуальних завдань вищої школи.

Викладачами факультету протягом двох останніх років опубліковано 463 наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом 484,4 др.арк. Спостерігається тенденція зростання кількості статей, опублікованих викладачами у наукових виданнях, що входять в Scopus, Web of Science та ін. Результати науково-дослідної діяльності викладачів не лише впроваджуються в навчальний процес, а й були предметом обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Високий рівень наукової діяльності викладачів факультету підтверджується участю їх видань у конкурсах на кращий посібник (підручник), організований у НПУ імені  М.П.Драгоманова.

Високий рівень кваліфікації викладачів, відповідна науково-методична база дають можливість залучати студентів до активної наукової діяльності. На факультеті створено Студентське наукове товариство, при кафедрах працюють 16 проблемних груп, в яких ведуть науково-дослідну роботу близько 40% студентів, про що свідчать наукові публікації студентів та їх наукових керівників у науковому часописі факультету та електронному студентському журналі.

Попри все це, факультет спеціальної та інклюзивної освіти продовжує далі працювати над посиленням практичної підготовки студентів і підвищенням рівня кваліфікації випускників. Задля цього постійно шукають нові форм проведення навчальних практик, можливості для розширення переліку баз для їх проведення, планують поновити роботу зі спеціальними центрами допомоги особам з порушеннями зорової та слухової функцій, а спільними зусиллями з керівництвом університету намагаються поліпшити матеріально-технічну базу факультету, зокрема планується створити мультимедійний комплекс для використання сучасних інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, а також забезпечити матеріально-технічним оснащенням та інноваційними технологіями кафедри, де навчаються студенти з сенсорними порушеннями, для діагностики слухової (зорової) функцій особистості.

Ще однією актуальною новинкою буде створення на базі лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти факультету консультативного центру, метою якого буде надання корекційно-розвивальних, психолого-педагогічних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг (освітніх, інформаційних, соціально-педагогічних) особам з інвалідністю та членам їх сімей. Роботу факультету члени Вченої ради схвалили.

Наступне питання, розглянуте Вченої радою, стосувалося перспектив розвитку міжнародного співробітництва у 2021-2022 н. р. У своїй доповіді проректор з міжнародних зв’язків Володимир Григорвич Лавриненко зазначив, що поступ міжнародної співпраці університету вже 2 роки сконцентрований на розвитку інструментів «інтернаціоналізації вдома» та онлайн-взаємодії з закордонними партнерами. У найближчій перспективі увага має бути зосереджена на необхідності продовження адаптації університету до навчання в умовах пандемії. Це головний виклик. Водночас цей виклик вимагає пошуку нових можливостей для співпраці із закордонними партнерами. Серед пріоритетних завдань на найближчу перспективу Вчена рада ухвалила такі: розширення співпраці із ЗВО-партнерами в межах програм академічної мобільності як студентів, так і викладачів; щомісячно практикувати запрошення до читання лекцій та проведення практичних і семінарських занять в університеті іноземних викладачів на платформі дистанційного навчання; факультетам активізувати роботу з підготовки спільних міжнародних освітніх програм із ЗВО-партнерами, особливо програм подвійних дипломів, які покликані забезпечити підвищення ефективності навчально-освітньої і науково-аналітичної діяльності університету до рівня європейських та світових стандартів та ін.

vchena rada 22.12 3

     Пресслужба університету                         

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter