Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Підсумкова атестація випускників в умовах карантину

Підсумкова атестація випускників в умовах карантину

   Підсумкова атестація студентів цього року відбулась не в звичних умовах: у зв’язку з карантинними обмеженнями вона проводилась онлайн. Студенти складали кваліфікаційні екзамени, захищали випускні кваліфікаційні (бакалаврські  та магістерські) роботи під час онлайнових зустрічей на платформі Google Meet. Як саме це відбувалося, розповімо на прикладі факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

 

   Підсумкова атестація випускників факультету на денній та заочній формах навчання проводилася відповідно до розкладу роботи екзаменаційної комісії упродовж двох тижнів – з 15 по 28 червня 2020 р. Напередодні кожного іспиту проводились онлайнові зустрічі з випускниками щодо процедурних питань (час приєднання до платформи;  ідентифікація кожного з випускників через підтвердження їхньої особи відповідним документом: заліковою книжкою, студентським квитком, паспортом; особливості комунікації; час для підготовки та усної відповіді на екзамені та під час захисту). У день іспиту декан факультету професор Анатолій Васильович Висоцький відрекомендовував голову та членів екзаменаційної комісії, оприлюднював алгоритм проведення підсумкової атестації, давав слушні настанови випуcкникам та членам комісії й передавав функційні повноваження голові комісії щодо проведення іспиту чи захисту робіт. Продуктивність роботи екзаменаційної комісії забезпечено своєчасним поданням супровідної документації (списками випускників кожної підгрупи, завантаженою в систему належною кількістю екзаменаційних білетів, поданням виконаних бакалаврських/магістерських робіт, рецензій та відгуків до них). Відгуки наукових керівників та рецензії на кваліфікаційні роботи оприлюднювалися після доповідей випускників про основні результати дослідження. До слова запрошувалися наукові керівники випускників, які зазначали ставлення кожного з випускників до виконання визначених завдань та рівень виконання роботи. Кожен з випускників відповідав на запитання членів комісії, реагував на зауваження чи побажання рецензента. Захисти кваліфікаційних робіт супроводжувались унаочненою презентацією.

   Голови екзаменаційних комісій у своїх звітах на засідання Вченої ради факультету у кінці червня 2020 р. відзначили, що на основі якісного аналізу результатів підсумкової атестації, можна стверджувати: рівень сформованості фахових компетентностей випускників  відповідає вимогам стандартів вищої освіти. Під час усних відповідей та захисту кваліфікаційних робіт випускники  продемонстрували вміння застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання з мовознавчих, літературознавчих, методичних дисциплін, підтвердили належне оволодіння науковою галузевою термінологією, уміння аналізувати й узагальнювати теоретичний матеріал з філологічних дисциплін вищої школи у зв’язку зі шкільною освітньою практикою, формулювати висновки, критично оцінювати здобутки україністики й окремих методик з позицій сьогодення. Кваліфікаційний екзамен з української мови засвідчив належну лінгвістичну підготовку студентів, вільне оперування основною фаховою термінологією, обізнаність з відомими підходами до потрактування частиномовних і нечастиновних класів одиниць, членів речення, типів складнопідрядних і складносурядних речень, походження української мови.  Глибше засвоєно матеріал зі словотвору та морфології. Науковий рівень виконаних випускних кваліфікаційних робіт  відповідає чинним вимогам і корелюється із сучасними практичними потребами. Освітні програми з відповідних спеціальностей засвоєно в повному обсязі на компетентнісній основі та з урахуванням освітніх запитів і потреб сучасного суспільства. Стосовно пропозицій, то голови екзаменаційних комісій відзначили необхідність збільшення кількості годин для викладання фахових дисциплін як у лекційній, так і практичній частині, для підвищення якості філологічної освіти.  

    Отож, незважаючи на продовження карантину, випускники Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова склали свої підсумкові екзамени відповідно до чинного законодавства та з дотриманням усіх обмежень та почали отримувати свої омріяні дипломи.\pa vypysk

Пресслужба університету

 

 

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter