Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Наказ ректора № 274 від 31 серпня 2021 року «Про початок 2021/2022 навчального року»

Наказ ректора № 274 від 31 серпня 2021 року «Про початок 2021/2022 навчального року»

     З метою належної організації освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова у 2021/2022 навчальному році відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова» та рішенням Вченої ради університету від 30.06.21 (протокол № 12)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Розпочати навчальні заняття 2021/2022 навчального року для студентів, які здобувають освітні ступені бакалавра та магістра з 01 вересня 2021 року за чисельником в очному форматі згідно затверджених розкладів.

 

2. Організацію освітнього процесу студентів усіх форм навчання освітніх ступенів бакалавра та магістра у 2021/2022 навчальному році проводити відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних і робочих планів підготовки фахівців та графіка освітнього процесу НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженого наказом № 157 від 24.05.21.

 

3. З метою розосередження учасників освітнього процесу та створення умов дотримання фізичної дистанції аудиторні навчальні заняття організувати у три зміни (додаток 1).

У разі погіршення на території України епідеміологічної ситуації, спричиненою коронавірусом COVID-19, передбачити умови переходу до проведення навчальних занять з використанням дистанційних технологій.

 

4. Деканам факультетів:

4.1. Забезпечити при складанні розкладів навчальних занять дотримання структурно-логічних схем та робочих навчальних планів. При цьому врахувати дотримання протиепідемічних умов для забезпечення розміщення студентів у великих аудиторіях та актових залах, закріплення за певними навчальними групами (потоками) чітко визначених постійних аудиторій, зменшення часу перебування та пересування студентів в навчальних корпусах, проведення занять на майданчиках відкритого простору тощо.

4.2. Організувати підготовку та затвердити в установленому порядку  робочі програми навчальних дисциплін та практик, зокрема з урахуванням можливих умов організації змішаного навчання.

4.3. Не допускати до проведення навчальних занять викладачів за відсутності наказу про їх зарахування на посаду та без затверджених в установленому порядку робочих програм навчальних дисциплін.

4.4. До початку навчальних занять студентів, зарахованих у 2021 році на навчання, внести зміни до робочих навчальних планів підготовки фахівців щодо обраної ними індивідуальної освітньої траєкторії.

4.5. До 27.08.21 завершити уточнення вихідних даних для планування навчальної роботи науково-педагогічного складу факультету  на 2021/2022 н. р. та подати їх до Навчально-методичного центру (каб. 100, 155).

4.6. До 06.09.21 спільно з деканом факультету фізичного виховання, спорту і здоров`я проф. О. В. Тимошенком погодити графік ознайомлення студентів першого курсу із переліком спортивних секцій, які вони можуть обрати для підтримання фізичної активності. Ознайомчі заходи та особистий вибір студентами секцій провести засобами програмного забезпечення «ПС-Студент» через особистий кабінет студента.

Завершити до 08.09.21 організацію особистого вибору спортивних секцій студентів І-ІІ курсів та сформувати тренувальні групи і відповідно подати проєкти наказів до навчального відділу НМЦ (каб. 100).

4.7. До 09.09.21 подати до навчального відділу НМЦ (каб. 100) рапорт на призначення академічних кураторів ЄКТС на 2021/2022 н.р..

4.8. До 10.09.21 подати до відділу практичної підготовки НМЦ (каб.155) проєкт наказу про проведення практик студентів усіх форм навчання в осінньому семестрі 2021/2022 н.р. на факультеті.

4.9. Ліквідацію академічної заборгованості за літню заліково-екзаменаційну сесію 2020/2021 н.р. завершити до 14.09.21 та підготувати проєкти наказів про відрахування студентів за академічну заборгованість, організацію повторного вивчення дисциплін та переведення на наступний курс, при цьому врахувати, що додаткові індивідуальні навчальні плани студентів нового набору не повинні містити більше 20 кредитів ЄКТС (30 кредитів ЄКТС для осіб, які вступили у 2021 році для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

4.10. Підготувати до 14.09.21 подання на відрахування осіб, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, при цьому передбачити, що наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4.11. Подати до 15.09.20 рапорти про призначення голів Екзаменаційних комісій на 2022 рік при цьому врахувати, що голови Екзаменаційних комісій затверджуються на календарний рік (з 01.01.22 по 31.12.22).

4.12. До 01.10.21 завершити підготовку статистичної звітності за формою 2-3 НК та подати до студентського відділу (каб. 137).

4.13. До 01.10.21 подати до організаційно-методичного відділу НМЦ (каб. 155) інформацію про осіб, яким необхідно пройти процедуру визнання іноземних документів про освіту та документів про духовну освіту (зарахування 2021 року).

4.14. До 09.10.21 (для студентів освітнього ступеня бакалавр) та до 10.12.21 (для студентів освітнього ступеня магістра) подати до навчального відділу НМЦ (каб.100) витяги з протоколів засідань вченої ради ввіреного Вам факультету про затвердження тематики бакалаврських та магістерських робіт.

 

5. Завідувачам кафедр:

5.1. До 06.09.21 уточнити розподіл індивідуального навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до норм планування (додаток 2), в частині залучення до роботи сумісників та осіб, які будуть зараховані на погодинні умови праці.

5.2.  До 10.09.21 подати у навчальний відділ НМЦ (каб.100) зведені відомості планування індивідуального навантаження науково-педагогічного складу кафедри на 2021/2022 н.р:

- навчального, враховуючи, що обсяг годин на ставку складає 600 год;

- проведення методичної, наукової та організаційної роботи, не більше 948 год на ставку, враховуючи, що на наукову та методичну роботу викладача відводиться не менше 200 год, а на організаційну –  не менше 50 год.

5.3. При формуванні індивідуальних обсягів навчального  навантаження для голів ЕК на 2021/2022н.р.:

  • планувати, як правило, в частину ставки або на умовах внутрішнього сумісництва;
  • в І семестрі враховувати затверджений склад голів на 2021 рік;
  • в ІІ семестрі – здійснювати розподіл згідно рішення вченої ради факультету та відповідного рапорту декана щодо затвердження голів ЕК на 2022 рік.

5.4. До 15.09.2021 затвердити графіки контролю самостійної роботи студентів, графіки відвідування баз практик керівниками практик, графік проведення відкритих занять викладачами кафедр в осінньому семестрі 2021/2022 н. р., індивідуальні плани роботи викладачів на 2021/2022 н. р.

5.5. Забезпечити систематичний контроль виконання викладачами кафедр навчального навантаження, дотримання розкладів навчальних занять та робочих програм.

 

6. Кураторам ЄКТС:

6.1. До 20.09.21 провести реєстрацію в ПС «Студент» студентів, зарахованих до університету у 2021 році, зафіксувати завершення навчання випускниками 2020/2021 н. р. та переведення студентів 2-3 курсів на наступний навчальний рік.

6.2. До 21.09.21 забезпечити студентів, що вступили в 2021 році, заліковими книжками та індивідуальними навчальними планами з урахуванням навчальних дисциплін вільного вибору студентів.

 

7. Відповідальним за організацію практик на факультетах:

7.1. До 10.09.21 забезпечити укладання угод на проведення практик в 2021/2022 н.р. та подати до відділу практичної підготовки НМЦ (каб. 155) уточнення до Переліку базових закладів для проходження практик студентами НПУ імені М. П. Драгоманова.

7.2. Організувати проведення настановчих конференцій з практик.

7.3. Організувати своєчасну (в перший тиждень практики) передачу до відділу практичної підготовки НМЦ (каб.155) копії наказу бази практики про розподіл студентів-практикантів на робочі місця та призначення керівників практики.

 

8. Планово-економічному центру університету:

8.1. До 01.10.21 забезпечити  розрахунок кількості штатних одиниць науково-педагогічного складу факультетів та додаткової кількості ставок позабюджетного фінансування на 2021/2022 н. р. та довести їх до навчального відділу НМЦ (каб. 100).

8.2. Забезпечити кошторис витрат на оплату праці керівників практики від бази практики та відряджень студентам і викладачам університету при проведенні виїзних практик.

 

9. Навчально-методичному центру університету:

9.1.  З врахування вимог організації освітнього процесу в 2021/2022 н.р. оновити апаратно-технічні та програмні засоби функціонування інформаційно-аналітичної системи організації освітнього процесу «Університет» та забезпечити її безперебійну роботу, в тому числі в умовах змішаного навчання.

9.2. До 15.09.21 на підставі поданих деканами кафедральних розподілів ставок підготувати проєкт наказу «Про затвердження штатів професорсько-викладацького складу університету на 2021/2022 н. р.».

9.4. Забезпечити своєчасну підготовку замовлень на виготовлення та видачу студентських квитків студентам першого року навчання.

 

10. Науковій бібліотеці університету забезпечити студентів-першокурсників комплектами підручників на 2021/2022 н. р. за погодженим графіком.

 

11. Комісії по запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (проф. М. С. Корцю) відповідно до рішень Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) забезпечити організацію дотримання працівникам та здобувачами вищої освіти протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів з врахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-методичної роботи професора Р. М. Вернидуба.

 

                      Ректор університету                                                                              В. П. Андрущенко

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter