Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенціальна суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенціальна суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм»

         5-6 грудня 2019 року відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенціальна суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм», організована кафедрою культурології та філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Цей захід викликав жвавий дослідницький інтерес не лише серед науковців вузу, в межах якого вона проводилась, а й залучив у зацікавлене обговорення актуальної проблематики багатьох провідних українських філософів, які представили на конференцію наукові доповіді та взяли активну участь у їх обговоренні. Регулярне проведення науково-практичних конференцій на базі кафедри культурології та філософської антропології, очолюваної д.філос.н., професором С. Криловою, стало доброю традицією та завжди очікуваною подією наукового життя української філософської спільноти, запорукою чого є щоразу нові аспекти завжди гостро актуальної філософсько-антропологічної проблематики конференційних заходів, найвищий рівень їх презентації та дискусійного аналізу, фахова глибина та щира атмосфера інтелектуальної комунікації.

         Нинішня конференція центром наукового дискурсу обрала гостро проблемні та суперечливі аспекти людського буття – альтруїзм, егоїзм, нарцисизм, що творять чутливе перехрестя важливих екзистенціальних викликів як для людства взагалі, так і для кожної сучасної людини зокрема. Окреслена проблематика знаходиться на вістрі уваги філософської антропології, соціобіології, психогенетики; більше того, саме комплексний підхід до її розв’язання здатний забезпечити бажану об’єктивність наукових результатів. Зазначимо, що діапазон розглянутих та продискутованих аспектів зазначених опорних проблемних точок дозволяє стверджувати, що проведена конференція стала черговим важливим етапом дослідження ряду засадничих питань людського буття.

         Представлені на пленарному засіданні доповіді окреслили вектори дослідження заявленої проблематики, яка була поглиблено проаналізована наступною роботою трьох секцій – «Екзистенціальна суперечливість буття сучасної людини: підходи філософської антропології як метаантропології, сучасної етики та естетики», «Психоаналітичні, андрогін-аналітичні та арт-терапевтичні виміри альтруїзму, егоїзму та нарцисизиу», «Суперечливість сучасної людини в культурологічному дискурсі».

         Основні смислові домінанти проблемного кола презентували доповіді д.філос.н., професора, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Н.Хамітова («Екзистенціальна суперечливість людини: минуле, сучасне, майбутнє»), д.філос.н., проф. С.Крилової («Нарцисизм, егоїзм, альтруїзм та егоальтруїзм як маркери буття сучасної людини в культурі»), д.філос.н., провідного наукового співробітника інституту імені Г.С.Сковороди НАН України Я.Любивого («Роль альтруїзму в саморегуляції соціуму»), д.філос.н., професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова В.Матвєєва («Подолання негативних моральних якостей в ході самореалізації особистості»), д.філос.н., професора, зав.кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ імені Т.Шевченка Л.Шашкової («Адаптивні практики пізнання життя у проектах еволюційної епістемології»),  д.філос.н., професора кафедри методології науки та міжнародної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова Д.Свириденка («Проблеми альтруїзму та нарцисизму в академічній мобільності: метаантропологічні виміри»), д.філос.н., професора кафедри філософії НТУУ «КПІ» імені І.Сікорського Л.Сторіжко («Екзистенціальна трансформація особистості: від егоїзму до альтруїзму»), д.філос.н., професора кафедри філософії та політології ЖДУ імені І.Франка Н.Ковтун («Екзистенціальна суперечливість буття людини в умовах четвертої індустріальної революції»).     

         Актуальні культурологічні та психологічні акценти були розставлені у доповідях д.філос.н., професора кафедри культурології Є.Більченко («Психоаналіз банера: суб’єкт, пам’ять, символічне»), д.філос.н., професора кафедри філософії  НТУУ  «КПІ» імені І.Сікорського М.Препотенської («Екзистенціальні детермінанти монологізму та нарцисизм оратора»), д.філос.н., професора кафедри філософії та політології ЖДУ імені І.Франка М. Козловця («Наївність як атрибут індивідуальної свідомості»), д.філос.н., професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова О. Добродум («Нарцисизм у Інтернеті та його подолання: арт-терапія у всесвітній мережі»), к.істор.н., доцента кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова І.Гурової («Егоїзм у популярній культурі: український та американський контексти»), к.філос.н., асистента кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова М.Рика («Евристичний потенціал творчості Григорія Сковороди в контексті подолання егоїзму та нарцисизму сучасної людини»), к.філос.н., режисера кіно і телебачення В. Крилової («Проблема нарцисизму в бутті телеведучого: підхід екранної метаантропології»), доцента кафедри суспільних наук КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого Є.Миропольської («Людина у дизайн-аналітичному контексті»).   Естетико-мистецтвознавчий контекст дослідження проблемного кола представили розвідки д.філос.н., професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова Ю.Юхимик («Автопортрет як засіб самопрезентації митця»), к.філос.н., доцента кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М. П. Драгоманова І.Цимбалій («Філософське мистецтво як протидія егоїзму та нарцисизму»), к.філос.н., доцента кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова Л.Шкіль («Подолання нарцисизму засобами філософської публіцистики»), к.філос.н., доцента кафедри дизайну та реклами НПУ імені М.П.Драгоманова Л.Дерман («Екзистенційні, естетичні та етичні аспекти в екологічному дизайні»), к.філос.н., доцента кафедри дизайну та реклами НПУ імені М.П.Драгоманова Б.Сковронського («Екзистенціальні виміри ритму в образотворчому мистецтві та музиці»).    Безумовно, згадані вище імена та назви не вичерпують усього розмаїття та наукової оригінальності дослідницьких підходів до виокремлення та аналізу важливих та актуальних аспектів проблем екзистенціальної суперечливості людського буття, представлених на заходах конференції. Традиційно, в її роботі найактивнішу участь узяли магістри та аспіранти НПУ імені М.П.Драгоманова, ХНУ імені В.Н.Каразіна, ІФ імені Г.С.Сковороди НАН України, ФСП «КПІ» імені І.Сікорського, ЖДУ імені І.Франка, НМА України імені П.І.Чайковського, НТУ «Харківський політехнічний інститут», підтвердивши постійну плідну співпрацю та наукову спадкоємність провідних філософських та культурологічно-антропологічних шкіл України.  Особливу увагу до питань сучасної  кваліфікованої підготовки майбутніх науковців – філософів, антропологів, культурологів – засвідчила презентація магістерських програм кафедри культурології та філософської антропології «Філософська антропологія та психоаналіз», «Філософська публіцистика, філософське мистецтво і арт-терапія».

conferenc kaf kult 1 conferenc kaf kult 2

         Цікавим і безумовно креативним підсумком інтелектуально напруженої дводенної роботи конференції став круглий стіл «Селфі-манія сучасної людини: народження нарцисизму з духу соціальних мереж» та жвава дискусія його учасників.

conferenc kaf kult prev

         Підсумовуючи 2019 рік, конференція засвідчила високу наукову результативність як усіх її учасників, так і самої кафедри культурології та філософської антропології НПУ імені М.П.Драгоманова як лідера та ініціатора активних дослідницьких пошуків у найбільш актуальних проблемних контекстах сьогодення.

Доктор філософських наук, професор,

професор кафедри культурології та філософської антропології

Юхимик Ю.В.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter