Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Вчена рада університету 25 листопада 2021 року

Вчена рада університету 25 листопада 2021 року

     25 листопада 2021 р. відбулось чергове засідання Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова, на порядку денному якого розглядали питання розвитку студентського самоврядування в навчальних підрозділах університету та стан науково-дослідної та освітньої роботи історичних кафедр.

    Відкрив засідання ректор університету професор Віктор Андрущенко. Звернувшись до членів ради, Віктор Петрович зауважив, що з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в країні і світі, ми повинні дбати насамперед про здоров’я, своє, своїх рідних, колег та студентів, пам’ятати про необхідність дотримання простих правил гігієни та соціальної дистанції. І попри все триматися колективу разом, продовжувати навчання студентів, дбаючи про його якість та результативність.

vchena rada 2021 1

   Створення умов самореалізації молоді в інтересах як окремої особистості, так і всього суспільства, а також захист прав студентів є головною метою діяльності органів студентського самоврядування. Саме звідси розпочинається розвиток і модернізація суспільства, виявлення потенційних лідерів, формування у них навичок управлінської, організаційної роботи з колективом.

vchena rada 2021 2

   Проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних факультетів професор Ігор Вєтров наголосив на потребі вивчення і запозичення досвіду студентського самоврядування в країнах Європи, зокрема досвіду залучення студентства до підвищення ефективності наукових розробок,  до оцінки якості роботи закладів вищої освіти згідно нових вимог МОН України. Серед ключових залишається й завдання координації та узгодження діяльності органів студентського самоврядування факультетів університету та вироблення спільної програми їх діяльності та взаємозв’язку. Крім цього, ситуація в суспільстві вимагає нових форм роботи з молоддю. 

vchena rada 2021 3

   Студентський парламент та органи самоврядування на факультетах провели низку заходів щодо виховання у студентів імунітету до деструктивної політичної ідеології, запобіганню поширенню в молодіжному середовищі ідей екстремізму, соціальної, національної та релігійної нетерпимості, прищепленню молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи. Одним з провідних напрямків роботи органів самоврядування останнім часом стало формування у студентському середовищі громадянськості, патріотизму, наступності національних традицій.

   Голова Студентського парламенту Катерина Бульчик додала, що серед останніх спільних напрацювань студентського парламенту – реалізація освітнього проекту «Школа молодого ректора», що стала центром консолідації студентських лідерів університету, зростання їх професійного потенціалу. Навесні цього року відбулися також онлайн-флешмоб до «Дня вишиванки», «День спонтанного прояву доброти». Протягом вересня-жовтня в стінах університету проходила Благодійна акція «Монетки дітям» яку організовував Національний банк України, усі зібрані кошти надійшли на допомогу онкохворим дітям та багато ін.

vchena rada 2021 4

   Основні ж завдання на майбутнє органи студентського самоврядування сьогодні вбачають у:

  • • розробці нових пріоритетів у роботі з молоддю в умовах прискореного інформаційно-інноваційного розвитку країни;
  • • необхідності більш активного залучення студентів у різноманітні соціальні практики, що дозволило б не тільки повніше реалізувати їх науковий, навчальний і культурний потенціал, а й зміцнити їх впевненість у своїх силах і у своєму майбутньому;
  • • у підтримці навчальних й наукових ініціатив студентства, в налагодженні зворотного зв'язку між самоврядними організаціями та адміністрацією вишу, що дозволить відстежувати соціальне самопочуття студентів і молодих вчених, гармонійно розвивати майбутніх лідерів.

   Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи професора Богдана Андрусишина, Вчена рада констатувала, що факультет приділяє належну увагу реалізації науково-дослідної та освітньої діяльності на історичних кафедрах історико-філософського факультету (кафедрі історії України, етнології та краєзнавства, всесвітньої історії та археології, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти, історії та філософії історії).

vchena rada 2021 5

   Головна мета діяльності історичних кафедр – забезпечення якісної фахової підготовки істориків та вчителів історії, викладання нормативних дисциплін та дисциплін за вибором на рівні підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії, а також інтеграція навчального процесу в європейський освітній простір. Організація освітнього процесу на факультеті адаптована до сучасних реалій, що передбачають змішане навчання. Всі викладачі працюють на онлайн-платформах, ведуть електронні журнали та працюють у середовищі Moodle.

   Протягом 2017-2021 рр. викладачами кафедр видано 439 публікацій, з них - 26 монографій; 19 наукових статей у виданнях категорії А (Scopus або Web of Science); 107 статей у фахових виданнях категорій Б; 9 статей в іноземних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку; 324 статті в інших наукових виданнях; 89 тез доповідей на наукових конференціях; 8 збірників наукових праць; 2 автореферати дисертацій; 89 навчальних та навчально-методичних посібників і статей у методичних виданнях; 17 науково-популярних та публіцистичних публікацій. Усіма кафедрами проводяться наукові заходи. За аналізований період проведено 15 міжнародних конференцій та круглих столів, 32 ­– всеукраїнських, 8 – університетських.

   Історичні кафедри мають широку мережу партнерів. Так за цей період укладено 27 договорів про співпрацю з різними установами. Підтримують студентську науку. Молодь бере активну участь у наукових заходах як в Україні, так і закордоном, студенти залучаються до виконання держбюджетних та міжнародних проєктів. Одним із завдань кафедр є підтримка реалізації реформи НУШ та забезпечення її навчально-методичними матеріалами. Викладачі долучаються до створення навчальних модельних програм, пілотних матеріалів та підручників.

   Однак, попри цілеспрямовану та результативну роботу  історичних кафедр факультету щодо здійснення освітньої та науково-дослідної роботи, їм необхідно виконати низку завдань, зокрема: завершити роботу над оптимізацією навчальних планів відповідно до профілів освітніх програм, інтенсифікувати процес впровадження новітніх технологій викладання та інноваційних підходів до визначення  змісту історичної освіти, забезпечити розміщення наукових та навчально-методичних праць викладачів  у репозитарії університету з метою їх популяризації та включення до списку літератури освітніх компонентів у навчальні і робочі програми та силабуси, активізувати участь професорсько-викладацького складу та залучення ними здобувачів освіти до  участі у конкурсі наукових проєктів, що фінансуються МОН України, Національним фондом досліджень, європейськими дослідницькими структурами, посилити публікаційну активність у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus й Web of Science,  та участь у конкурсах з академічної мобільності (ERASMUS+, DAAD тощо) та ін.

Пресслужба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter