Головна / НОВИНИ / Події / Загальнуніверситетські / Наказ ректора університету від 17 травня 2021 року № 152 «Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.»

Наказ ректора університету від 17 травня 2021 року № 152 «Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.»

Відповідно до Положення про екзаменаційну комісію НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженого Вченою радою університету 30.12.2015 р. (протокол № 9) та додатку до нього, затвердженого Вченою радою університету 07.05.2020 р. (протокол № 10), Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова затвердженого Вченою радою університету 31.10.2019 р. (протокол № 4) та додатку до нього, затвердженого Вченою радою університету 07.05.2020 р. (протокол № 10) з метою належної організації літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників,

 

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Завершення 2020/2021 навчального року, організацію літньої заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації випускників провести в терміни, визначені графіками освітнього процесу спеціальностей,  зокрема з використанням технологій змішаного і дистанційного навчання з дотриманням карантинних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р.

2. В приміщеннях університету за розпорядженням деканів відповідно до рішення вчених рад факультетів можуть бути організовані:

  • проведення семестрової та випускної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти;
  • здійснення освітнього процесу, пов’язаного з освітою дорослих;
  • проведення практичної підготовки, лабораторних робіт та тренажерних занять;
  • отримання документів про вищу освіту.

 

3. Деканам факультетів:

3.1. Забезпечити проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у відповідності до затверджених у встановленому порядку розкладів.

3.2. Не допускати до заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації студентів контрактної форми навчання, які мають борги за оплату.

3.3. До початку літньої заліково-екзаменаційної сесії провести з дотриманням карантинних вимог виробничі наради науково-педагогічного складу факультету з питань організації заліково-екзаменаційної сесії студентів, підсумкової атестації випускників та порядку ліквідації академічної заборгованості.

3.4. У випадку використання дистанційних технологій організувати дистанційний формат роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації випускників університету та на підставі пропозицій випускової кафедри підготувати (в «ПС-Розклад») розклад роботи екзаменаційних комісій з врахуванням зменшення кількості студентів (за необхідності) в екзаменаційних групах для забезпечення організації атестації в синхронному режимі та автентифікації випускників (з використанням корпоративного облікового запису).

3.5. Створити сприятливий морально-психологічний клімат під час складання студентами підсумкової атестації, забезпечити прозорість,  об’єктивність та вимогливість в оцінюванні навчальних досягнень студентів та дотримання вимог законодавства.

3.6. При формуванні наказів про  відрахування студентів як таких, що успішно виконали навчальний план обов’язково зазначати шифр спеціальності та предметну спеціалізацію, освітню програму, кваліфікацію, із зазначенням дати та номеру протоколу засідання ЕК та не пізніше двох днів після закінчення підсумкової атестації випускників подати до студентського відділу (каб. 137) підтвердження на виготовлення документів про вищу освіту з відзнакою.

3.7. Визначити терміни та організувати ліквідацію академічної заборгованості для студентів, які одержали під час сесії незадовільні оцінки згідно «Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення студентами окремих навчальних дисциплін», затвердженого на засіданні Вченої ради університету 22.12.2016 р. (протокол №4).

3.8. Не пізніше десяти днів після завершення екзаменаційної сесії подати до навчального відділу НМЦ (каб. 100) звіти про результати літньої  екзаменаційної сесії студентів всіх форм навчання за встановленою формою.

3.9. Не пізніше 01 липня 2021 року подати секретареві стипендіальної комісії університету протоколи засідань стипендіальних комісій факультетів щодо призначення стипендіального забезпечення студентам для затвердження на засіданні стипендіальної комісії університету.

3.10. На підставі рішення стипендіальної комісії університету не пізніше 09 липня 2021 року подати до канцелярії університету проєкти наказів на призначення стипендій студентам.

 

4. Завідувачам кафедр  забезпечити:

4.1. Неухильне дотримання науково-педагогічним складом кафедр розкладів підсумкової атестації та критеріїв оцінювання навчальних досягнень, передбачених робочими програмами навчальних дисциплін.

4.2.  Виконання нормативних вимог щодо отримання та повернення до деканатів факультетів екзаменаційних відомостей у день проведення екзамену та оголошення оцінки, відповідно.

 

5. Академічним кураторам ЄКТС:

5.1 Забезпечити контроль реєстрації викладачами результатів заліково-екзаменаційної сесії студентів у відомостях обліку успішності та в залікових книжках студента.

5.2 Не пізніше наступного дня після оголошення оцінки за результатами проведеного заліку чи екзамену забезпечити електронну реєстрацію успішності студентів усіх курсів та форм навчання на вебсторінці «Оцінки студентів групи» в ІАСУ «Університет».

5.3. Разом із органами студентського самоврядування визначити навчальні рейтинги студентів в академічних групах, на курсах, серед факультетів та забезпечити оперативне висвітлення відповідних рейтингових показників, в тому числі на вебсайті факультету відповідно до пп. 3 п. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» та згідно з рейтингом сформувати протоколи  призначення стипендій.

5.4. Забезпечити спільно з відповідальними за виготовлення документів про вищу освіту генерацію додатків до дипломів з використанням   ІАСУ «Університет».

 

6. Навчально-методичному центру університету:

6.1. Забезпечити контроль:

- за своєчасним внесенням кураторами ЄКТС результатів семестрової та підсумкової успішності в електронну базу обліку успішності студентів.

- за дотриманням розкладів заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2020/2021 навчальному році.

6.2. До 14 липня 2021 року на підставі поданих звітів факультетів підготувати узагальнений звіт про результати літньої екзаменаційної сесії студентів університету.

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-методичної роботи професора Вернидуба Р. М.

 

Ректор університету                                                                                               В. П. Андрущенко

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter