Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Візит барона Рудольфа Андріса Ульріха Юхтера ван Бергена Кваста до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Візит барона Рудольфа Андріса Ульріха Юхтера ван Бергена Кваста до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

     25 листопада 2021 р. ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова акад. проф. д-р Віктор Андрущенко привітав барона Рудольфа Андріса Ульріха Юхтера ван Бергена Кваста, генерального директора Швейцарської торгівельної палати в Нідерландах та генерального директора Європейської цифрової торгівельної палати в стінах вишу. Юхтера ван Бергена Кваста разом відвідати вишу запросив член Наглядової ради університету почесний проф. д-р Морітц Гунцінґер.

     Сторони обговорили включення міжнародних платформ онлайн-навчання в діючу освітню структуру. Зокрема, були розроблені конкретні плани щодо залучення вишу до розвитку Школи економіки імені Людвіга фон Мізеса (ШЕМ). Цей інститут бізнес-освіти є проектом Швейцарської торгівельної палати в Нідерландах, яка була утворена в 1933 році групою підприємців і державних службовців. Черпаючи натхнення з ліберальних поглядів Мізеса, ШЕМ просуває економічну систему, засновану на приватній власності та вільних ринках — або те, що можна назвати економічною свободою. Місія ШЕМ полягає в тому, щоб використовувати міждисциплінарний досвід і глобальне охоплення для підготовки майбутніх лідерів, забезпечення комплексної освітньої програми та стимулювання інноваційних досліджень, і все це для вирішення питань сталого розвитку в XXI сторіччі.

baron 1

     Людвіг Генріх Едлер фон Мізес (1881 – 1973) – економіст, історик, логік і соціолог. Мізес багато писав і читав лекції про суспільний внесок класичного лібералізму. Мізес народився в єврейській сімʼї в місті Лемберг, Галичина, Австро-Угорщина (нині Львів, Україна). Він найбільш відомий своєю роботою в праксеології, дослідженні людського вибору та дій.

     Під час зустрічі поч. проф. д-р Гунцінґер започаткував важливі ініціативи для підвищення іміджу вишу в Європі за допомогою заходів, запланованих на весну 2022 року.

     Юхтер ван Берген Кваст нещодавно був призначений почесним доктором Інституту агроекології та природокористування НААН України і завітав в обидві установи під час свого перебування в Києві. В Інституті агроекології та природокористування він прочитав лекцію «Від вченого до підприємця: дорожня карта». Після лекції відбулася презентація Яна Пітера де Йонга, керівника компанії Microsoft в Україні та директора Американської торгівельної палати в Україні, про цінність, яку Microsoft вкладає в українську економіку.

baron prev

    Visit of Baron Rudolph Andries Ulrich Juchter van Bergen Quast to the National Pedagogical Dragomanov University

    On 25 November 2021, Rector of the National Pedagogical Dragomanov University (NPU) Acad. Prof. Dr. Viktor Andrushchenko welcomed Baron Rudolph Andries Ulrich Juchter van Bergen Quast, CEO of Swiss Chamber of Commerce in The Netherlands and CEO of the European Chamber of Digital Commerce. Juchter van Bergen Quast was invited by Prof. Dr. h.c. Moritz Hunzinger, Member of Supervisory Board of NPU, to visit the University together.

    The parties discussed the incorporation of international online learning platforms into the current educational structure. In particular, specific plans were made to involve NPU in the development of the Ludwig von Mises School of Economics (MSE). This institute of business education is an activity of the Swiss Chamber of Commerce in The Netherlands, which was formed in 1933 by a group of entrepreneurs and government officials. Inspired by the liberal thoughts of Mises, MSE promotes an economic system based on private property and free markets—or what one might call economic freedom. It is MSE’s mission to utilize multidisciplinary expertise and global reach to train future leaders, provide a comprehensive educational program, and catalyze innovative research, all to address sustainable development in the 21st century.

     Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881 – 1973) was an economist, historian, logician, and sociologist. Mises wrote and lectured extensively on the societal contributions of classical liberalism. Mises was born to Jewish parents in the city of Lemberg, Galicia, Austria-Hungary (now Lviv, Ukraine). He is best known for his work on praxeology, a study of human choice and action.

    During the meeting, Prof. Dr. h.c Hunzinger has launched important initiatives for increasing the visibility of the NPU in Europe by means of events planned at NPU for Spring 2022.

    Juchter van Bergen Quast has recently been appointed as an Honorary Doctor of the Institute of Agroecology and Natural Resources of NAAS and has visited both institutions during his stay in Kyiv At NAAS, he gave his lecture "From scientist to entrepreneur: a roadmap”. The lecture was followed by a presentation by Jan Peter de Jong, country manager Ukraine at Microsoft and director of the American Chamber of Commerce in Ukraine, about the value that Microsoft adds to the Ukrainian economy.

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter