Головна / НОВИНИ / Оголошення / Загальноунівеситетські / Інноваційні форми професійної діяльності у системі науково-практичної підготовки майбутніх психологів на факультеті психології

Інноваційні форми професійної діяльності у системі науково-практичної підготовки майбутніх психологів на факультеті психології

У сучасному глобалізованому світі надзвичайно актуальним є питання ефективної взаємодії усіх сфер суспільно-політичного прогресу, особливо освітньої складової. Освіта є ключовим елементом формування та розвитку особистості і згідно Закону України «Про вищу освіту» – «основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою».

   Сьогодні ми спостерігаємо тісний взаємозв’язок і проникнення освітніх практик, методик і методів, передусім вищої освіти Європи та світу, в освітянський простір України. Саме ці процеси зумовлюють необхідність збагачення національної освітньої системи передовими методами викладання, за умови збереження досягнень і традицій вітчизняної вищої школи.

   Провідні вітчизняні заклади вищої освіти, до яких належить і Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, стимулюють і заохочують використання інноваційних форм професійної підготовки майбутніх фахівців. Саме ця тема стала предметом обговорення на ректораті 18 березня 2019 року. Про інноваційні форми професійної діяльності у системі науково-практичної підготовки майбутніх психологів на факультеті психології доповідала декан цього факультету Ірина Булах.

    Ірина Сергіївна зазначила, що інноваційна освіта, яка сьогодні займає передові позиції, здатна стимулювати та надихати на створення креативних ідей, підвищення ефективності системного мислення, уяви, розвивати пізнавальні і творчі здібності, визначати засоби ефективної взаємодії та комунікації як єдино можливого шляху до формування цілісної гармонійної особистості сучасності.

   І хоча факультет є доволі молодим (створено його у 2017 році), колектив уже вивчив потреби і недоліки, які існують у професійній підготовці майбутніх психологів. У процесі рангування цих потреб на перше місце вийшли дві з них: 1) посилення практичної підготовки та взаємодії з психологами-практиками; 2) оволодіння інноваційними технологіями у підготовці майбутніх фахівців. З метою вирішення цих проблем у плані роботи факультету психології було поставлено завдання провести низку заходів всеукраїнського, загальноуніверситетського, факультетського та кафедрального рівнів, у межах яких можна було б масштабно розширити взаємодії майбутніх психологів з психологами-практиками та водночас ознайомити студентів з інноваційними формами діяльності, які вони зможуть надалі використовувати на практиці.

   У квітні 2017 та 2018 років було організовано та проведено два Всеукраїнських фестивалі «Фенікс Фест», які об’єднали студентів-психологів з усіх куточків України (Києва, Житомира, Чернігова, Сум, Глухова, Кам’янець-Подільського, Переяслав-Хмельницького та ін.) та ознайомили майбутніх професіоналів з новітніми консультативними та психотерапевтичними практиками.

   З метою обміну досвідом та у контексті організації питань мобільності студентів факультетом психології у жовтні 2017 року був проведений Міжнародний онлайн-семінар на тему «Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: кроскультурні аспекти». У телемості взяли участь науково-педагогічні працівники й студенти факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова та студенти-психологи Південно-Казахстанського державного педагогічного університету імені М. Ауезова (м. Шимкент).  На семінарі було обговорено сучасний стан і перспективи розвитку психологічної науки в Україні й Казахстані, особливості імплементації психологічної науки у різні аспекти буття сучасного соціуму: освіту, виробництво, бізнес тощо. Значна увага приділялась визначенню інноваційних форм викладання сучасної психології в освітніх навчальних закладах обох країн.

    Особливе місце в сучасній освіті займає коучинг, тому у жовтні 2018 року було вирішено на факультеті провести Міжнародну наукову конференцію «Коучинг в освіті: від реформи до еволюції», метою якої було впровадження коучингу в практику академічної освіти. Основний акцент поставлено на прикладному коучингу, методах та інноваційній психотехнології його практичного застосування в освітньому процесі (організатор: кафедра політичної психології та соціально-правових технологій; викладач – доц. В. Зеленін).

   Нещодавно факультет психології долучився до участі у І-й Всеукраїнській науковій інтернет-конференції  «Інноваційні арт-терапевтичні технології - 2019», яка проводилась у середині березня цього року  на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди». Мета – висвітлення нових питань в галузі арт-терапії. Наші викладачі презентували матеріали доповідей за такою тематикою: «Роль арт-терапевтичного простору в підтримці фізичного, психічного і духовного здоров’я» (доц. Л. Вольнова); «Арт-терапія у соціальних програмах і проектах» (доц. Д. Отич); «Робота з дітьми із соціально-незахищених сімей, з дітьми постраждалими від психічної депривації» (проф. В. Кузьменко); «Арт-терапія соматичних та психосоматичних порушень» (проф. Г. Мозгова).

   Факультет психології у межах факультетських заходів для студентської молоді проводить «Тижні психології», аби ознайомити та впровадити у ході виробничої практики традиційні та інноваційні форми роботи з клієнтами.

   Крім цього, було проведено ще дуже багато інших факультетських заходів, пов’язаних із впровадженням інноваційних форм у систему підготовки майбутніх психологів. Серед яких варто назвати такі:

– Оксфордські дебати студентів-міжнародників «Європейські міжнародні виклики: реалії та перспективи» (16 жовтня 2018 р.).  

Мета – навчити студентів принципів побудови техніки виступу та відповідного використання невербальної комунікації, сформувати навички майстерності ораторського мистецтва, набути вміння структурованого, аргументованого викладу матеріалу тощо (організатор: кафедра політичної психології та соціально-правових технологій; завідувач – Т. Андрущенко, викладач – проф. І. Ковчина).

–  Туторіал: побудова інтелектуальної карти (mind-maps) (31 жовтня 2018 р.).

Мета – репродукція психологічних знань студентів для вирішення творчих завдань, вироблення нових можливостей для пошуку і прийняття неординарних наукових рішень. Студенти-психологи створювали інтелектуальну карту з дисципліни «Соціальна психотерапія» за темою «Сутність поняття: особистість» (організатор: кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії, завідувач – С. Ставицька,  викладач – канд. психол. наук, доц. Д. Отич).

Наукова ділова гра «Do it» (проект Британської ради «Активні громадяни») (14-16 листопада 2018 р.).

Мета – стимулювання творчого мислення для розподілу мисленнєвого процесу на певні стадії, на кожній із яких необхідно здійснити певні когнітивні дії, отримування нових знань, досвіду та практичних навичок у контексті сучасного розвитку людини, міжкультурного діалогу, планування соціальних заходів (організатор: кафедра теоретичної та консультативної психології, завідувач – В. Волошина, викладач – канд. психол. наук, доц. О. Лукашевич (докторант кафедри).

Storyboarding «Пазли психологічного консультування» (5 грудня 2018 р.)

Така форма роботи була спрямована на коректування «ходу думок» майбутніх психологів для того, щоб допомогти у плануванні, розробці нових рішень, розв’язанні стандартних проблем нестандартними методами, покращення комунікації з оточуючими та оформлення цілісної картини життєвої проблеми клієнта (організатор: кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії; викладачі – канд. психол. наук, доц. Д. Отич, канд.психол.наук, доц. Т. Зайчикова).

Поєднання методів «перевернутого» навчання (flipped learning) та проектної діяльності (project activity) (26 лютого 2019 р.).

Мета – ознайомлення студентів із різними формами психологічного консультування. Під час заняття студенти спільно з викладачем подавали матеріали про консультативну діяльність, проектували нові форми та засоби психологічного консультування, що активізувало їх на ситуативну, творчу та пошукову активність (організатор: кафедра теоретичної та консультативної психології; викладач – канд. психол. наук, доц. Ю. Кашпур).

Психологічний квест «Проводимо дослідження з психології легко» (1 березня 2019 р.).

Мета заняття – уточнення знань студентів про структуру та логіку проведення психологічного дослідження, аналіз труднощів, що виникають на кожному з його етапів та методів їх подолання (корзина ідей та ін.). Організатор: кафедра психосоматики та психологічної реабілітації; завідувач – Г. Мозгова; викладач – канд. психол. наук, доц. Л. Вольнова).

Враховуючи те, що майбутні психологи вчаться за різними освітніми програмами кожна кафедра організувала і провела такі інноваційні заходи:

Синквейн «Наукові терміни у психології» (7 листопада 2018 р.). Навчальний захід до тижня української мови, у ході якого студенти створювали «білі вірші» на професійну тематику з опорою на психологічний тезаурус. Метою стало глибоке пізнання сутності психологічних явищ, вивчення їхніх властивостей та розширення професійної термінології майбутніх фахівців. Організатор: кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії; викладач – канд. психол. наук, доц. Д. Отич.

Метод руйнування стереотипів («Assumption Busting») «Участь студентської молоді в політичних процесах» (19 грудня 2018 р.). Мета –підвищити потенціал творчих здібностей майбутніх психологів для вирі­шення політико-психологічних проблем, стимулювати до продукування різно­планових ідей, сприяти побудові навчанню як науково-дослідного процесу. Організатор: кафедра політичної психології та соціально-правових технологій; викладач – проф. Т. Андрущенко.

– Майстер-клас «Арт-мікс практичного психолога в роботі з дітьми» (28 лютого 2019 р.). Мета – ознайомити студентів з різними графічними техніками арт-терапії, які спрямовані на підвищення самооцінки, розвитку творчості, фантазії, уяви, уваги та техніки входження у релакс. Організатор: кафедра психосоматики та психологічної реабілітації; викладач – канд. психол. наук, доц. Г. Дьоміна.

– «Неігрові імітаційні методи навчання» (22 лютого 2019 р.). Мета – вироблення здатності майбутніх психологів диференціювати проблемні ситуації клієнтів у відповідності до змісту ситуації, зокрема, виокремлювати широкомасштабну ситуацію, проаналізувати та дати оцінку подій та явищ в ній, а також виробити схему її вирішення; мікроситуацію – лаконічно і точно описувати сутність і схему вирішення конфлікту в ній; за такою ж схемою працювати з ситуацією-ілюстрацією, ситуацією-проблемою і ситуацією-інцидентом. Організатор: кафедра теоретичної та консультативної психології, викладач – канд. психол. наук, доц. О. Виходцева.

  Факультет психології систематично спрямовує студентів на те, аби усі інноваційні форми, з якими вони ознайомилися під час свого навчання, обов’язково використовували і під час своєї виробничої практики. Наприклад, студенти 3 курсу для представлення у графічній формі уявлень про себе як особистість для учнів 5 та 10 класів провели туторіал «Інтелектуальна карта», а для виявлення засвоєних знань учнів 5 класу з теми «Особистість» – синквейн «Властивості особистості», з учнями 10 класів у межах профорієнтаційної роботи зі старшокласниками – синквейн  «Вибір професії».

   Зрештою, Ірина Булах відзначила дієвість застосування цих інноваційних методів навчально-наукової діяльності в освітньому процесі факультету психології, оскільки вони сприяли зростанню пізнавального інтересу студентів до навчання та новітніх технік, дали можливість відчути їм свою успішність, значущість та інтелектуальну спроможність, дозволили досягти кращих результатів у процесі професійної підготовки та практичної діяльності, а також сприяли підвищенню якості освіти на факультеті та університеті загалом.

There is no image or category is unpublished or not authorized

Інформаційний та медійний матеріал наданий факультетом психології

Прес-служба університету

Якщо помітили помилку, то виокреміть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter