Головна / Навчально-методичний центр / Структура / Центри / Навчально-методичний центр

  Сьогодні Навчально-методичний центр є організаційно-управлінським структурним підрозділом Університету, який здійснює координацію, організацію та контроль навчально-методичної роботи кафедр, Інститутів та факультетів Університету.

  Найголовнішим видом діяльності кожного вищого навчального закладу є навчання студентів: формування освіченого, високоінтелектуального фахівця, всебічно підготовленого до майбутньої професійної діяльності.

  Тому, зрозуміло, що жоден з університетів не може існувати без структурного підрозділу, який координує організацію навчального процесу в університеті.

  У нашому університеті спочатку таким підрозділом був Навчальний відділ. У 80 – 90-і роки минулого століття його очолював доцент Лозовицький Олександр Григорович. у ці часи у відділі розпочали свою роботу наші шановні співробітники: Плохатнюк Галина Олександрівна, Кащенко Тетяна Миколаївна, Захарченко Вікторія Миколаївна, Пількевич Тамара Миколаївна, Федорович Ніна Петрівна. Серед співробітників того періоду хотілось би  згадати інспекторів: Колесник Надію Іванівну, Чернушенко Ольгу Григорівну, Адаменко Галину Адамівну, організацію практик в університеті здійснювала Данилець Галина Григорівна.

  Координацію навчального процесу заочної форми навчання здійснювали Жердєва Вікторія Роландівна та  Мельник Галина Василівна під керівництвом проректора заочної та вечірньої форм навчання доцента Нижника Володимира Григоровича.

Фоменко З 1996 р. по 2001 р. Навчальний відділ очолював доцент Фоменко Микола Миколайович – нині заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

  У цей період розпочинається активне використання комп’ютерних технологій для організації навчального процесу, запроваджується нова форма навчального  плану підготовки фахівців.

  З 1997 року до завдань відділу додається оформлення документів для виготовлення студентських квитків та дипломів єдиного державного зразка на основі фотокомп`ютерних технологій за допомогою програми «АС Диплом».

 Наказом ректора університету від 02 листопада 2001 року у складі Навчального відділу створено сектор видачі дипломів та студентських квитків (завідувач – Бордюк Олександр Миколайович). Новостворений сектор розпочинає формування бази даних студентів у програмі DP 2000, підготовку замовлень до Державного Центру прикладних інформаційних технологій МОН України для виготовлення студентських квитків, дипломів про вищу освіту та додатків до них. У секторі на той час працюють Єфімова І.П. та Костюк В.В. 

вернидуб  З 2001 р. по 2005 р. – Навчальний відділ очолив доцент Вернидуб Роман Михайлович – нині професор, проректор з навчально-методичної роботи університету.

  У серпні 2003 року Вчена рада університету у зв’язку з розширенням напрямків освітньої діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова приймає рішення про створення Навчально-методичного управління, основними завданнями якого мають стати координація роботи структурних підрозділів університету з планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних європейських вимог.

  У структурі управління було сформовано чотири відділи:

 • навчальний відділ ( завідувач – Пількевич Т. М.);
 • організаційно-методичний відділ (завідувач – доцент Леута О. І.);
 • відділ практичної підготовки та працевлаштування (завідувач –  доцент Тополя Л. В.);
 • студентський відділ (завідувач – Бойко Г. М.).

  Колектив управління поповнили нові співробітники: Петрова Ж. Г., Полатайко О. М., Лонська Н. С., Мотрук Н. М., Тихонова З. С. та інші.

  У 2003 році завдяки активній участі Навчально-методичного управління були успішно проведені ліцензування та акредитація спеціальностей НПУ імені М. П. Драгоманова.

  До завдань управління додається методичне та організаційне забезпечення акредитації та ліцензування нових спеціальностей. За цю роботу відповідають Петрова Ж. Г., пізніше Сагайдак С. П., Гукова Г. М. Цей напрям роботи набирає обертів і в жовтні 2010 року наказом ректора в університеті був створений відокремлений структурний підрозділ Відділ ліцензуваннята акредитації.

  У 2004 році в дію введена нова форма навчальної та робочої програм навчальних дисциплін. Протягом 2004/2005 н.р. оновлено програми дисциплін з усіх спеціальностей університету.

Бойко  З листопада 2005 року по липень 2012 року Навчально-методичне управління очолював доцент Бойко Григорій Миколайович.

У структурі управління на цей час функціонують чотири відділи:

 • навчальний відділ (завідувач відділу – Пількевич Т. М.);
 • організаційно-методичний відділ (завідувач – професор Нижник В. Г.);
 • відділ практичної підготовки та працевлаштування (з 2008 року завідувач – доцент Верпатова Н. Ю.);
 • студентський відділ (завідувач відділу – Захарченко В. М.).

  В управлінні розпочинають роботу Гриненко А. О., Пилипчук Л. В., Смиковська О. Є., Панченко Т. В., Кравченко Г. В., Лебідь О. М., Войтюк І. В., Іванова Н. І., Данильченко Н. Ю., Субіна О. О.

  

Головними напрямками діяльності Навчально-методичного управління стали:

 • організація розробки складових стандартів освітньої діяльності університету;
 • розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 • підготовка нормативної навчально-методичної документації;
 • методичне та організаційне забезпечення акредитації та ліцензування нових спеціальностей;
 • забезпечення організації навчального процесу в Інститутах (на факультетах) університету;
 • організація планування та розподілу педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу;
 • організація всіх видів навчальних, педагогічних та стажерських практик;
 • організація працевлаштування студентів;
 • забезпечення організації засідань Вченої ради університету та ректорату;
 • організація стажування викладачів;
 • організація державної атестації студентів;
 • організація замовлень та видача дипломів;
 • організація видачі студентських квитків та залікових книжок;
 • підготовка статистичних звітів про рух контингенту студентів;
 • підготовка аналізів успішності та узагальнення матеріалів щодо контролю за якістю організації та проведення навчального процесу.

  У цей період в НПУ імені М. П. Драгоманова успішно реалізовано систему заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів, властивих відомим вітчизняним і європейським університетам.

  З 2006 року в університеті введено в дію «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова». Згідно з цим Положенням в університеті запроваджено нову структуру європейського кредиту ECTS. Протягом 2006-2008 років оновлено навчальні плани всіх напрямів (спеціальностей) освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” денної, заочної та вечірньої форм навчання та проведено роботу з адаптації робочих навчальних програм дисциплін до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

  Починаючи з 2006/2007 н.р. в університеті запроваджено оновлену навчально-облікову та статистичну документацію, зокрема нові відомості обліку успішності студентів, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.

  У 2007 році в НПУ імені М.П. Драгоманова впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління (ІАСУ) навчальним процесом “Університет”. Протягом 2007/2008 н.р. на платформі програмно-апаратного комплексу ІАСУ «Університет» було створено електронну структуру  навчальних підрозділів, єдину базу даних навчальних дисциплін усіх спеціальностей (навчальні та робочі плани), проведено розрахунок обсягів педагогічного навантаження та забезпечено індивідуальний розподіл педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу кафедр з використанням Web-технологій.

  У подальшому швидкими темпами нарощувались програмні можливості інформаційно-аналітичної системи управління (ІАСУ) навчальним процесом. У повному обсязі функціонують наступні програмні модулі ІАСУ “Університет”:

 • розрахунок навчального навантаження професорсько-викладацького складу університету;
 • забезпечення індивідуального розподілу навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр з використанням Web-технологій;
 • електронна підтримка статистичного обліку і контроль за контингентом студентів та чисельністю академічних груп денної форми навчання;
 • забезпечення генерації та друку дирекціями інститутів відомостей обліку успішності студентів;
 • оперативний облік й аналіз успішності студентів всіх форм навчання та генерація звітів щодо розрахунку навчальних рейтингів і пропозицій до нарахування стипендії;
 • програмно-апаратна система генерації та друку індивідуальних навчальних планів студентів;
 • забезпечення генерації та друку додатків до дипломів про вищу освіту та академічних довідок в дирекціях інститутів.

  ІАСУ «Університет» дозволила суттєво спростити документообіг обліково-навчальної документації між навчальними підрозділами університету шляхом налагодження електронного листування ( «Положення про порядок здійснення електронного листування засобами ІАСУ «Університет» затверджено Вченою радою університету 03 вересня 2007 р.).

  Починаючи з 2007/2008 н.р. в університеті на основі Web-технологій запроваджено систематичну реєстрацію в on-line режимі успішності студентів з неперервним аналізом якісних та кількісних показників їх навчальних досягнень, реєстрації підсумкової атестації успішності студентів – створено «Електронну залікову книжку».

  Сервер програмного комплексу ІАСУ “Університет” працює цілодобово, забезпечуючи доступ користувачів до бази даних з будь-якого комп’ютера, підключеного до світової мережі Інтернет.

  Встановлення та налагодження програмного комплексу ІАСУ “Університет” забезпечило інформаційну прозорість, всеохоплюючий та оперативний облік ресурсів, достовірність й архівне збереження даних, їх аналітичну обробку, оперативну передачу, можливості пошуку даних у довільному часовому та просторовому зрізах. 

  З 01 вересня 2007 року для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» запроваджено Індивідуальні навчальні плани студентів (ІНПС) єдиного зразка. Вченою радою університету затверджено «Положення про індивідуальний навчальний план студента» як робочого документа студента, що відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності, містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального навантаження студента з усіх видів навчальної діяльності, типи індивідуальних завдань, систему оцінювання.

  З 01 вересня 2008 року ІНПС введено для студентів ОКР “спеціаліст” та “магістр”.

   Для успішної організації навчального процесу в університеті Навчально-методичним управлінням розроблено та введено в дію низку Положень, які регламентують роботу структурних підрозділів університету з планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу:

 • «Положення про державну атестацію випускників НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 28.05.2009 р.)
 • «Положення про відділ ліцензування та акредитації НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 28.10.2010 р.);
 • нова редакція Розділу 5. «Організація і проведення  контролю та оцінювання» Положення про кредитно-модульну систему організації  навчального процесу (затверджено Вченою радою університету 03.11.2011 р.);
 • нова редакція «Положення про індивідуальний навчальний план студента НПУ  імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 03.11.2011 р.);
 • «Порядок формування вибіркової частини робочих навчальних планів НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 23.02.2012 р.);
 • «Положення про організацію індивідуального навчання студентів НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 14.06.2012 р.);
 • «Положення про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 23.10.2012 р.);
 •  «Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення студентами окремих навчальних дисциплін» (затверджено Вченою радою університету 31.01.2013 р.);
 • «Положення про планування та облік основних видів роботи професорсько-викладацького складу НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 31.01.2013 р.);
 • «Положення про академічну мобільність студентів НПУ імені М. П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 25.06.2013 р.);
 • «Положення про організацію екстернату в НПУ імені М.П. Драгоманова» (затверджено Вченою радою університету 03.09.2013 р.).

 З метою створення освітнього стандарту університету з ініціативи ректора університету в 2007 році розпочато підготовку навчально-методичних комплексів з усіх напрямів (спеціальностей) університету, за якими здійснюється підготовка фахівців. Організаційно-методичним відділом розроблені форма та порядок їх оформлення.

  З 2010 року була проведена організаційна робота з підготовки інформаційних пакетів програм підготовки магістрів в університеті, та в 2012 році видано збірник «Магістратура: система підготовки магістрів в університеті, інформаційні пакети магістерських програм».

  З метою належної організації планування та індивідуального розподілу педагогічного навантаження навчально-методичним управлінням університету щороку друкуються  «Матеріали до планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу університету», які містять всю необхідну нормативно-правову та звітну документацію.  

  Відділом практичної підготовки та працевлаштування з 2008/2009 н.р. започатковано щорічне видання збірки нормативно-правових документів «Матеріали з організації практичної підготовки в НПУ імені М. П. Драгоманова».

  Організація практичної підготовки в університеті здійснюється відповідно до «Порядку організації практик студентів НПУ імені М. П. Драгоманова», затвердженого Вченою радою університету 23 вересня 2010 року.

  З метою вдосконалення організації та змісту практичної підготовки, оновлення програм практик, впровадження європейських принципів її оцінювання в університеті протягом 2009-2011 років розроблено та видано «Збірник наскрізних програм практик за спеціальностями університету» – комплекс навчально-методичного забезпечення системи практичної підготовки студентів.

  В університеті завершено формування єдиного реєстру баз практик НПУ імені М.П. Драгоманова, з якими укладені угоди, «Перелік базових закладів освіти м. Києва для проходження практик студентами НПУ імені М.П. Драгоманова» затверджено Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації терміном до 2015 року.

  З 2012 року за ініціативи Відділу практичної підготовки та працевлаштування в університеті розпочав роботу Науково-методичний семінар з питань вдосконалення практичної підготовки студентів.

  З метою належної організації та проведення розподілу молодих фахівців - випускників, які навчались за державним замовленням, на майбутні місця їх працевлаштування в університеті реалізована певна система заходів. Так, наказом ректора від 19 листопада 2009 року № 358 затверджено та введено в дію «Порядок працевлаштування випускників НПУ імені М.П. Драгоманова».

  Відділом практичної підготовки та працевлаштування розроблений пакет зразків нормативних документів для організації та проведення персонального розподілу випускників університету, видано збірку нормативно-правових документів «Матеріали з організації розподілу випускників НПУ імені М. П. Драгоманова» та «Пам’ятку випускника НПУ імені М. П. Драгоманова», налагоджено ділові стосунки з потенційними роботодавцями щодо майбутнього працевлаштування випускників університету.

  З 2011 року для забезпечення оформлення та видачі студентських квитків, дипломів про вищу освіту, а також додатків до диплома європейського зразка «DIPLOMA SUPPLEMENT» університет впроваджує програму «Education». Перші додатки до диплома про вищу освіту європейського зразка «DIPLOMA SUPPLEMENT» були замовлені та видані у 2012 році випускникам-магістрам денної та заочної форм навчання спеціальності «Освітні вимірювання».


ОлефіренкоЗ 2012 по 2020 рр. у зв’язку з реаліями сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, урахуванням світових інтеграційних процесів, впровадженням сучасних технологій у навчальний процес Навчально-методичне управління реорганізовано в навчально-методичний Центр академічного розвитку та організації навчального процесу, начальником Центру призначено доцента Олефіренка Тараса Олексійовича. У вересні 2013 року Центр отримав нову назву: Навчально-методичний центр.

Сьогодні в структурі Центру п’ять  відділів:

 • навчальний відділ (завідувач – Пількевич Т. М.);
 • організаційно-методичний відділ (завідувач – доцент Шевченко В.В.);
 • відділ практичної підготовки (завідувач – доцент Верпатова Н. Ю.);
 • студентський відділ (завідувач – Захарченко В. М.);
 • відділ професійно-кар’єрної орієнтації та працевлаштування (завідувач – доцент Казакевич О.М.).

  Основною метою діяльності Центру є сприяння впровадженню інноваційних методів організації навчального процесу, трансформації освітньої діяльності університету відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світовому освітньому просторі, реалізації академічної політики керівництва університету в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

  До основних напрямків діяльності Центру додались:

1. Узагальнення та аналіз стану організації навчального процесу в Університеті, розробка напрямків його вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій в Україні та світі. Сприяння Інститутам (факультетам) у посиленні фундаментальної складової підготовки фахівців, активному використанню у навчальному процесі новітніх педагогічних технологій.

2. Розробка методичних рекомендацій щодо наближення національних освітніх стандартів до Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

3. Розробка та впровадження методичних рекомендацій для поліпшення організації навчального процесу, практичної підготовки та працевлаштування студентів, підвищення якості підготовки фахівців в Університеті.

4. Вивчення, узагальнення та впровадження нових освітніх технологій і передового досвіду з організації вищої освіти в України та за її межами.

5. Організація і проведення навчально-методичних конференцій та семінарів з питань удосконалення навчального процесу, практичної підготовки студентів та підвищення педагогічної майстерності викладачів.

 

Безымянный

                             

фото     З лютого 2020 р. навчально-методичний центр (НМЦ) очолила

     Маркусь Ірина Сергіївна. 

ВИТЯГ з протоколу №1 Про нормативні документи щодо організації освітньої діяльності УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з  протоколу №1 Про офіційний цифровий інтернет-ресурс УДУ імені Михайла Драгоманова

ВИТЯГ з протоколу №1 Про продовження започаткованих в НПУ імені М.П.Драгоманова освітніх програм

НАКАЗ №21 від 31.01.2023 року Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на 2023/2024 н.р.

НАКАЗ №01 від 09.01.2023 року Про початок ІІ семестру 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №358 від 24.11.2022 року Про затвердження штатів та обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №27 від 30.12.2022 року Про деякі питання організації навчальної роботи науково-педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.

Графік вручення документів про вищу освіту випускникам НПУ імені М.П.Драгоманова
НАКАЗ №331 від 17.11.2022 року Про введення в дію Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П.Драгоманова

НАКАЗ №246 від 28.09.2022 року Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2022-2023 н.р.

НАКАЗ №315 від 08.11.2022 року Про призначення академічних кураторів ЄКТС на 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №220 від 13.09.2022 року Про затвердження переліку базових закладів для проходження практик студентами НПУ імені М.П.Драгоманова в 2022/2023 н.р.
НАКАЗ №219 від 13.09.2022 року Про затвердження графіка проведення практик в університеті в 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №291 від 19.10.2022 року Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №216 від 12.09.2022 року Про організацію вивчення обов'язкових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №196 від 31.08.2022 року Про часткову зміну наказу №192 від 26 серпня 2022 року

НАКАЗ №193 від 26.08.2022 року Про організацію навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету в 2022/2023 навчальному році

НАКАЗ №192 від 26.08.2022 року Про початок 2022/2023 навчального року

НАКАЗ №186 від 18.08.2022 року Про внесення змін до наказу №111 від 06.06.2022 р.
НАКАЗ №111 від 06.06.2022 року Про графік освітнього процесу в університеті у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №105 від 30.05.2022 року Про організацію практичної підготовки студентів  та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2022/2023 н.р.

НАКАЗ №112 від 06.06.2022 року Про оголошення конкурсу навчальних програм загальних освітніх компонентів
НАКАЗ №104 від 30.05.2022 року Про затвердження переліку обов'язкових освітніх компонентів освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

НАКАЗ №70 від 05.05.2022 року Про зміну форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня бакалавр у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №66 від 28.04.2022 р. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів та підсумкової атестації випускників у 2021/2022 н.р.

ГРАФІК освітнього процесу НПУ імені М.П.Драгоманова на 2021-2022 н.р. зі змінами

НАКАЗ №58 від 21.03.2022 р. Про продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану: https://npu.edu.ua/novyny/podii/zahalnuniversytetski/nakaz-rektora-universytetu-58-vid-21-bereznia-2022-roku-pro-prodovzhennia-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu

ГРАФІК вручення документів про вищу освіту випускникам-магістрам НПУ імені М.П.Драгоманова з терміном 1 рік 4 місяці у 2021 році  

НАКАЗ №383 від 20.10.2021 р. Про організацію підсумкової атестації якості підготовки випускників у 2022 році

НАКАЗ №417 від 03.11.2021 р. Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про вищу освіту у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №421 від 03.11.2021 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році

НАКАЗ №351 від 07.10.2021 р. Про затвердження тематики бакалаврських робіт та призначення наукових керівників на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №221 від 30.08.2021 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №297 від 13.09.2021 р. Про формування загальноуніверситетського, факультетського каталогів вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

НАКАЗ №329 від 28.09.2021 р. Про затвердження переліку обов'язкової навчально-методичної документації

НАКАЗ №270 від 20.08.2021 р. Щодо встановлення вартості виготовлення студентського квитка

НАКАЗ №276 від 31.08.2021 р. Про введення в дію рішення Вченої ради університету від 30.06.21 (протокол №12)

НАКАЗ №274 від 31.08.2021 р. Про початок 2021/2022 навчального року

НАКАЗ №195 від 14.06.2021 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №157 від 24.05.2021 р. Про графік освітнього процесу в університеті у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №152 від 17.05.2021 р. Про підготовку і проведення літньої підсумкової атестації та завершення 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №87 від 18.03.2021 р. Про організацію практичної підготовки студентів та норми часу для планування і обліку навчальної роботи з керівництва практикою у 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №56 від 26.02.2021 р. Про продовження до 30 квітня 2021 р. карантинних заходів
НАКАЗ №32 від 03.02.2021 р. Про організацію вільного вибору студентами освітніх компонентів на 2021/2022 н.р.

НАКАЗ №247 від 28.09.2020 р. Про затвердження графіків освітнього процесу за спеціальностями університету на 2020-2021 н.р.

НАКАЗ №31 від 03.02.2021 р. Про початок II семестру 2020/2021 н.р.

НАКАЗ №04 від 14.01.2021 р. Про оптимізацію переліку освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою

НАКАЗ №396 від 21.12.2020 р.

НАКАЗ №368 від 23.11.2020 р. Про підготовку та проведення зимової підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №58 від 07.02.2020 р. Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

НАКАЗ № 350 від 12.11.2020 р. Про продовження дистанційного навчання до 31.12.2020 року

НАКАЗ №276 від 12.10.2020 р. Про запровадження дистанційного навчання

НАКАЗ №239 від 23.09.2020 р. Про організацію роботи зі сприяння працевлаштування студентів та випускників університету в 2020-2021 навчальному році

НАКАЗ №208 від 25.08.2020 р. Про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2020/2021 навчальний рік

НАКАЗ №207 від 21.08.2020 р. Про початок 2020/2021 навчального року

НАКАЗ №199 від 17.08.2020 р. на часткову зміну наказу про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №174 від 25.06.2020 р. Про організацію освітнього процесу в університеті у 2020/2021 навчальному році

НАКАЗ №177 від 26.06.2020 Про введення в дію положень з організації освітньої діяльності

Методичні рекомендації з розробки ОПП і ОНП та навчальних планів

Додатки до методичних рекомендацій

Пам'ятка щодо формування блоку дисциплін дод. спец-ті (спеціалізації)

              Освітні заклади різних рівнів акредитацій

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету, який здійснює організацію і контроль за навчально-методичною роботою кафедр, факультетів, інститутів університету. Структуру навчально-методичного центру, його штатний розпис, права і посадові обов’язки працівників затверджує ректор університету.