8.5

Методичні прийоми реалізації методів навчання біології

Б удь-який метод навчання на практиці втілюєть- в прийомах, які є його складовими (рис. 8.3).

Прийом навчання — це сукупність конкретних навчальних ситуа­цій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкрет­ного методу; це елементи методу, які виражають окремі дії вчителя й учнів у процесі навчання. Чим багатший арсенал прийомів у структурі методу, тим метод повноцінніший та ефективніший.

Методичні прийоми дуже різноманітні: логічні, організаційні, тех­нічні. Логічні прийоми визначають характер розумової діяльності й сприяють розвитку мислення учнів. Організаційні прийоми визнача­ють порядок і послідовність навчальної роботи учнів. Технічні прийоми визначають навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Часто одні й ті самі методичні прийоми застосовуються в різних методах.

Усі методи передбачають застосування таких логічних прийомів: виявлення суттєвих ознак, подібності й відмінності об'єктів, аналогія, конкретизація, формулювання висновків, узагальнення. Це доводить, що всі методи сприяють розвиткові мислення учнів та їхньої самостій­ності в роботі.

Організаційними прийомами активізують пам'ять, уяву, мислення, спрямовують увагу, сприйняття й самостійну роботу учнів. Вони мо­жуть передбачати використання фронтальної, групової або індивідуа­льної роботи учнів, дозування допомоги вчителя, наявність інструкцій щодо спостережень і дослідів.

До технічних прийомів належить використання різноманітного об­ладнання, пристроїв, аудіовізуальних приладів, наочних засобів і мате­ріалів.

Аби зрозуміти місце методичних прийомів у застосовуваному мето­ді, розглянемо на прикладі, що має передбачити вчитель, готуючися до певних занять.

■ Так, на уроці з теми «Листок — бічна частина пагона» застосовується один із практичних методів.

Учитель має вибрати з багатьох різних прийомів ті, що найдоцільніші для цього заняття, наприклад: логічні прийоми — виявлення ознак форми листків, порівняння їх із зображенням на інструктивній картці, висновок —


 1визначення форм; організаційний — індивідуальна робота (однакова для всіх учнів) із визначення форми листків; технічний — робота за інструк­тивною карткою.

Фіксування результатів роботи передбачає такі прийоми: записування й замальовування в таблиці, наклеювання листків у гербарному зошиті (мон­тування). Завдяки тому, що різні групи учнів працюють із різним матеріа­лом, під час узагальнення на уроці можна ознайомити весь клас із ширши­ми й різноманітнішими її результатами.

На уроці кожний метод розкривається багатьма методичними при­йомами різного характеру, наприклад: збудження і розвитку пізнаваль­них інтересів, активізації почуттів та емоційних переживань, керуван­ня взаєминами учнів, виховання культури праці тощо. Проте всі ці ме­тодичні прийоми зводяться до трьох основних груп. Різноманітність застосовуваних методичних прийомів, особливо їх поєднання, свід­чить про творчу ініціативу й педагогічну майстерність учителя. Вчи­тель, який працює творчо, винаходить нові прийоми, трансформує за­гальновідомі, досягаючи більшого освітнього й виховного ефекту.