-

СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

Резолюція. Прийнята Генеральною Асамблеєю 

(за доповіддю Третього комітету (А/48/627)


Генеральна Асамблея,

посилаючись на резолюцію 1990/26 Економічної та Соціальної Ради від 24 травня 1990 року, в якій Рада постановила уповноважити Комісію соціального розвитку розглянути на її тридцять другій сесії питання про створення спеціальної робочої групи урядових експертів відкритого складу, фінансованої за рахунок добровільних внесків, для розробки стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів з-посеред дітей, молоді та дорослих у тісній співпраці зі спеціалізованими установами, іншими міжурядовими органами та неурядовими організаціями, і перш за все організаціями самих інвалідів, а також просила Комісію, якщо вона створить таку робочу групу, завершити розробку тексту цих правил для розгляду Радою у 1993 році та для представлення Генеральній Асамблеї на її сорок восьмій сесії,

   посилаючись також на резолюцію 32/2 Комісії соціального розвитку від 20 лютого 1991 року, в якій вона постановила створити спеціальну групу урядових експертів відкритого складу відповідно до резолюції 1990/26 Економічної та Соціальної Ради,

із задоволенням відзначаючи участь багатьох держав, спеціалізованих установ, міжурядових органів і неурядових організацій, особливо організацій інвалідів, у діяльності робочої групи,

із вдячністю відзначаючи також, що держави-члени зробили щедрі фінансові внески на фінансування діяльності робочої групи,

вітаючи той факт, що робоча група змогла виконати свій мандат за три сесії тривалістю у п'ять робочих днів кожна,

із вдячністю беручи до відома доповідь спеціальної робочої групи відкритого складу для розробки стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів,

беручи до відома результати обговорення у Комісії соціального розвитку на її тридцять третій сесії проекту стандартних правил, який міститься у доповіді ро­бочої групи,

1. приймає Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, які містяться у додатку до цієї резолюції;

2.просить держави-члени застосовувати Правила під час розробки національ­них програм для інвалідів;

3. настійно закликає держави-члени задовольняти прохання Спеціального доповідача про надання інформації щодо виконання Правил;

4. просить Генерального секретаря сприяти виконанню Правил і представити Ге­неральній Асамблеї доповідь з цього питання на її п'ятдесятій сесії;

5.настійно закликає держави-члени надавати фінансову та іншу підтримку вико­нанню Правил.


85-е пленарне засідання. 20 грудня 1993 р.

ДОДАТОК

СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

ВСТУП

ПРЕАМБУЛА

І. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РІВНОПРАВНОЇ УЧАСТІ 

Правило 1. Поглиблення розуміння проблеми

Правило 2. Медичне обслуговування 

Правило 3. Реабілітація 

Правило 4. Допоміжні послуги 

ІІ. ЦІЛЬОВІ ГАЛУЗІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Правило 5. Доступність 

Правило 6. Освіта 

Правило 7. Зайнятість

Правило 8. Підтримання доходів і соціальне забезпечення 

Правило 9. Сімейне життя та свобода особистості 

Правило 10. Культура 

Правило 11. Відпочинок і спорт 

Правило 12. Релігія 

ІІІ. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ

Правило 13. Інформація та дослідження 

Правило 14. Розробка політики та планування 

Правило 15. Законодавство 

Правило 16. Економічна політика 

Правило 17. Координація діяльності 

Правило 18. Організації інвалідів 

Правило 19. Підготовка персоналу 

Правило 20. Національний контроль та оцінка програм, які стосуються інвалідів, у ході виконання 

Правил Правило 21. Технічна та економічна співпраця 

Правило 22. Міжнародна співпраця 

ІV. МЕХАНВМ КОНТРОЛЮ


ВСТУП

Історія питання та існуючі потреби 

1.У всіх країнах світу і в будь-якій групі суспільства є інваліди, їхня кількість у світі є значною і продовжує зростати.

2.Причини та наслідки інвалідності в різних країнах різні. Ці відмінності пояснюються різними соціально-економічними умовами та різними заходами держав із забезпечення добробуту своїх громадян.

3. Політика, що проводиться у даний час ві ддшосно інвалідів, — результат розвитку суспільства  останніх двохсот років. У багатьох відношеннях розвитку ця політика є відображенням загальних умов життя і соціально-економічної політики, яка проводиться у різний час. Проте інвалідність має багато характерний характер для неї рис, які вплинули на умови життя інвалідів. Неосвіченість, зневага, забобони та страх – ось ті соціальні фактори, які протягом усієї історії були перешкодою для розвитку здібностей інвалідів і призводили до їхньої ізоляції. 

4. Протягом багатьох років політика відносно інвалідів змінювалась: вона пройшла шлях від звичайного догляду за інвалідами у відповідних закладах до отримання освіти дітьми-інвалідами та реабілітації осіб, які стали інва­лідами вже у зрілому віці. Завдяки освіті та реабілітації інваліди почали активніше виступати за подальший розвиток політики відносно інвалідів. Створені організації інвалідів, їхніх сімей та прихильників, які виступають за покращення умов життя інвалідів. Після Другої світової війни з'явились такі концепції, як інтеграція та включення інвалідів у нормальне життя сус­пільства, що відображали зростаюче розуміння потенційних можливостей інвалідів.

5.Наприкінці 60-х років у деяких країнах організації інвалідів почали розро­бляти нову концепцію інвалідності. Ця концепція враховувала тісний зв'я­зок між обмеженнями, яких зазнає інвалід, структурою та характером се­редовища, що його оточує, та відношенням населення до інвалідів. Одноча­сно проблеми інвалідів все частіше починають висвітлюватись у країнах, що розвиваються. У деяких з цих країн процент інвалідів від загальної чисе­льності населення достатньо високий, причому інваліди, як правило, є найбіднішими особами у суспільстві.


Міжнародна діяльність  у минулому

6. Права інвалідів уже протягом тривалого часу є предметом пильної уваги з боку Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій. Найважливішим підсумком Міжнародного року інвалідів (1981 рік) стала Всесвітня програма дій відносно інвалідів, прийнята Генеральною Асамбле­єю в її резолюції 37/52 від 3 грудня 1982 року. Міжнародний рік і Всесвітня програма дій дали сильний поштовх прогресу в цій галузі. У ході їхнього ви­конання підкреслювалось право інвалідів на рівні з іншими громадянами можливості та на рівне покращення умов життя у результаті економічного та соціального розвитку. Крім того, інвалідність вперше була визначена як Функція відносин між інвалідами та їхнім оточенням.

7. У 1987 році у Стокгольмі була проведена Глобальна нарада експертів Організації Об'єднаних Націй для огляду ходу виконання Всесвітньої програми дій відносно інвалідів. На цій Нараді було запропоновано розробити філософську концепцію з метою визначення пріоритетних заходів у майбутньому. В основу цієї концепції має бути покладене визнання прав інвалідів. 

8. У зв'язку з цим Нарада рекомендувала Генеральній Асамблеї скликати спеціальну конференцію з метою розробки міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно інвалідів, яка повинна була бути ратифікована державами до кінця Десятиріччя.

9. 3агальний проект конвенції був підготовлений Італією та представлену Генеральній Асамблеї на її сорок другій сесії. Пізніше, на сорок четвертій сесії Генеральної Асамблеї, Швеція виступила із заявою, яка стосувалась проекту конвенції. Проте в обох випадках не було досягнуто консенсусу щодо доцільності такої конвенції. На думку багатьох представників, існуючі документи, які стосуються прав людини, гарантують інвалідам однакові іншими особами права.


Історія розробки стандартних правил

10. Керуючись рішеннями Генеральної Асамблеї, Економічна та Соціальна Рада на своїй першій черговій сесії 1990 року вирішила зосередити свої зусилля на розробці міжнародного документу дещо іншого роду. У своїй резолюції 1990/26 від 24 травня 1990 року Рада уповноважила Комісію соціального розвитку розглянути на її тридцять другій сесії питання про створення спеціальної робочої групи урядових експертів відкритого складу, фінансованої за рахунок добровіль­них внесків, для розробки стандартних правил створення рівних можливостей для інвалідів з-посеред дітей, молоді та дорослих у тісній співпраці зі спеціалізованими закладами, іншими міжурядовими органами та неурядовими організаці­ями, перш за все організаціями інвалідів. Рада також просила Комісію заверши ти розробку тексту цих правил для розгляду Радою у 1993 році та представлення Генеральній Асамблеї на її сорок восьмій сесії.

11. Подальші обговорення у Третьому комітеті Генеральної Асамблеї на сорок п'ятій сесії показали, що нова ініціатива з розробки стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів користується широкою підтримкою. 

12. На тридцять другій сесії Комісії соціального розвитку ініціатива розробки стандартних правил отримала підтримку значної кількості представників. У ре­зультаті обговорення була прийнята резолюція 32/2 від 20 лютого 1991 року, в якій Комісія вирішила створити спеціальну робочу групу відкритого склад відповідно до резолюції 1990/26 Економічної та Соціальної Ради.


Цілі та зміст Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів

13. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів були розроблені на основі досвіду, здобутого у ході проведення Десятиріччя інвалідів Організації Об'єднаних Націй (1983—1992 роки). Політичною та моральною основою цих Правил є Міжнародний білль про права людини, який виключає загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про права дитини і Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок, а також Всесвітня програма дій відносно інвалідів. 

14. Хоча ці Правила не є обов'язковими, вони можуть стати нормами міжнародного звичаєвого права, коли вони будуть застосовуватись більшою кількістю держав, які висловили бажання дотримуватись міжнародного права. Ці Правила передбачають взяття державами серйозних зобов'язань щодо забезпечення рівно­сті можливостей для інвалідів. У Правилах передбачаються принципи, які стосу­ються відповідальності, вжиття заходів і забезпечення співпраці. У них зазнача­ються також галузі, які мають вирішальне значення для забезпечення якості життя, всебічної участі у житті суспільства та рівності. Ці Правила є основою, на якій інваліди та їхні організації можуть виробляти свою політику та розбудовува­ти свою діяльність. Вони створюють основу для технічної та економічної спів­праці між країнами, у тому числі через посередництво Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій.

Мета цих Правил полягає у забезпеченні такого положення, за якого дівчата, хло­пці, чоловіки та жінки, які є інвалідами, як члени суспільства мали б ті ж права та обов'язки, що й інші особи. У всіх країнах світу все ще існують перешкоди, які не дозволяють інвалідам здійснювати свої права і свободи та ускладнюють їхню повну участь у суспільному житті. Обов'язок держав полягає у тому, щоб вжи­вати необхідних заходів для усунення цих перешкод. Інваліди та їхні організації повинні відігравати активну роль у цьому процесі як повноправні партнери. Ство­рення рівних можливостей для інвалідів є важливим внеском у загальні зусил­ля, спрямовані на мобілізацію людських ресурсів у всіх країнах світу. Особливу увагу, мабуть, слід звернути на такі групи населення, як жінки, діти, люди похило­го віку, бідні прошарки населення, робочі-мігранти, особи, які страждають від кі­лькох видів інвалідності, корінні жителі та національні меншини. Крім того, нара­ховується велика кількість біженців-інвалідів з особливими потребами, яким необхідна увага.


Основні концепції політики відносно інвалідів

Ці Правила втілюють у собі такі концепції, в основі яких лежать ідеї, викладені У Всесвітній програмі дій відносно інвалідів. У деяких випадках у них знайшли ві­дображення зміни, які відбулись протягом Десятиріччя інвалідів Організації Об'­єднаних Націй.

Інвалідність і непрацездатність 

17. Термін «інвалідність» включає в себе значну кількість різних функціональ­них обмежень, які зустрічаються серед населення у всіх країнах світу. Люди можуть стати інвалідами внаслідок фізичних, розумових або сенсорних дефектів, стану здоров’я або психічних захворювань. Такі дефекти, стани чи захворювання за своїм характером можуть бути постійними або тимчасовими.

18. Термін „непрацездатність” означає втрату чи обмеження можливостей участі у житті суспільства нарівні з іншими. Він передбачає відносини між інвалідом і його оточенням. Цей термін застосовується з метою підкреслити недоліки оточення і багатьох аспектів діяльності суспільства, зокрема, у галузі інформації, зв’язку та освіти, які обмежують можливості інвалідів брати участь у житті суспільства нарівні з іншими.

19. Використання двох термінів „інвалідність” і „непрацездатність”, як вони визначаються у пунктах 17 і 18 вище, слід розглядати у світлі сучасної історії інвалідності. У 70-х роках багато представників організацій інвалідів і спеціалістів у галузі інвалідності різко висловлювались проти використовуваної на той час термінології. Існувала нечіткість і плутанина у використанні термінів „інвалідність” і „непрацездатність”, що заважало розробляти відповідну політику або здійснювати заходи політичного характеру. Ці терміни відображали медичні та діагностичні підходи й ігнорували недосконалість і недоліки оточуючого суспільства.

20. У 1980 році Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла міжнародну класифікацію дефектів, інвалідності та непрацездатності, яка пропонує точніший і в той же час відносний підхід. Міжнародна класифікація дефектів, інвалідності та непрацездатності проводить чітке розмежування між „дефектом”, „інвалідністю” і „непрацездатністю”. Класифікація широко застосовується у таких галузях, як реабілітація, освіта, статистика, політика, законодавство, демографія, соціологія, економіка й антропологія. Деякі спеціалісти висловили стурбованість у зв’язку з тим, що визначення терміну „непрацездатність” у цій класифікації, можливо, все ще вважається занадто медичним, в якому занадто великий наголос робиться на індивідуумі, і що воно, можливо, неадекватно відображає взаємодію між соціальними умовами або очікуваннями та здібностями індивідуума. Ця та інші думки, висловлені за 12 років після публікації класифікації, будуть розглянуті на наступних форумах з її перегляду.

21. Враховуючи досвід виконання Всесвітньої програми дій та широке обговорення, яке проводилося протягом Десятиріччя інвалідів Організації Об’єднаний Націй, можна говорити про поглиблення знань і розширення розуміння питань інвалідності та використовуваних термінів. Термінологія, використовувана на цей час, визнає необхідність розгляду як індивідуальних потреб (реабілітація, надання технічних засобів тощо), так і недоліків, характерних для суспільства (різні перешкоди для участі у житті суспільства).


Попередження інвалідності

22. Термін „попередження інвалідності” означає здійснення комплексу заходів, спрямованих на попередження виникнення фізичних, розумових, психічних і сенсорних дефектів (профілактика першого рівня) або на попередження переходу дефекту у постійне функціональне обмеження або інвалідність (профілактика другого рівня). Попередження інвалідності може передбачати здійснення заходів різного характеру, зокрема надання первинної медико-санітарної допомоги, перед пологовий та післяпологовий догляд, популяризація дієтотерапії, профілактика вакцинація від інфекційних захворювань, заходи боротьби з ендемічними захворюваннями, охорона праці та програми попередження нещасних видків у різних ситуаціях, включаючи пристосування робочих місць у цілях попередження професійних захворювань і втрати працездатності, попередження інвалідності, яка є наслідком забруднення навколишнього середовища чи збройних конфліктів.


Реабілітація

23.Термін «реабілітація» означає процес, який має на меті допомогти інвалідам досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і/або соціаль­ного рівня діяльності та підтримувати його, надавши їм тим самим засоби для змі­ни їхнього життя і розширення рамок їхньої незалежності. Реабілітація може включати заходи із забезпечення і/або відновлення функцій або компенсації втра­ти чи відсутності функцій або функціонального обмеження. Процес реабілітації не передбачає лише надання медичної допомоги. Він включає в себе широке коло заходів і діяльності, від початкової та більш загальної реабілітації до цілеспрямо­ваної діяльності, наприклад, відновлення професійної працездатності.


Забезпечення рівних можливостей

24.Термін «забезпечення рівних можливостей» означає процес, завдяки якому рі­зні системи суспільства і навколишнього середовища, такі, як обслуговування, трудова діяльність та інформація, виявляються доступними для всіх, особливо інвалідів.

25.Принцип рівності прав передбачає, що потреби всіх без винятку індивідуумів мають однаково важливе значення, що ці потреби повинні служити основою пла­нування у суспільстві і що всі засоби слід використовувати таким чином, щоб кожний індивідуум мав рівні можливості для участі у житті суспільства. 

26. Інваліди є членами суспільства і мають право залишатись жити у своїх грома­дах. Вони повинні одержувати підтримку, яку вони потребують, у рамках зви­чайних систем охорони здоров'я, освіти, зайнятості та соціальних послуг. 

27. Після досягнення інвалідами рівних прав вони повинні також мати рівні обов’язки. У міру отримання інвалідами рівних прав суспільство має право очікувати від них більшого. У рамках процесу забезпечення рівних можливостей необхідно створити умови для надання допомоги інвалідам для того, щоб вони могли повною мірою виконувати свої обов'язки як члени суспільства.


ПРЕАМБУЛА

Держави.

беручи до уваги прийняте відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй зобов’язання вживати спільних та самостійних дій у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй з метою сприяння підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення та умовам економічного і соціального прогресу та розвитку,

підтверджуючи відданість правам людини та основним свободам, соціальній справедливості, гідності та цінності людської особистості, проголошену в Статуті,

нагадуючи, зокрема, про міжнародні стандарти у галузі прав людини, закріпле­ні у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, со­ціальні та культурні права і Міжнародному пакті про громадянські та політичні

права ,

підкреслюючи, що права, проголошені у цих документах, повинні бути у рівній мірі гарантовані всім особам без будь-якої дискримінації,

посилаючись на Конвенцію про права дитини, яка забороняє дискримінацію за ознакою інвалідності та передбачає вжиття спеціальних заходів для забезпе­чення прав дітей-інвалідів, і Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей, яка передбачає деякі заходи захисту з метою попередження інвалідності,

нагадуючи про положення Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок, спрямовані на забезпечення прав дівчат-інвалідів і жінок-інвалідів,

беручи до уваги Декларацію про права інвалідів, Декларацію про права розу­мово відсталих осіб, Декларацію соціального прогресу та розвитку, Принципи захисту психічно хворих осіб і покращення психіатричної допомоги та інші від­повідні документи, прийняті Генеральною Асамблеєю,

враховуючи відповідні конвенції та рекомендації, прийняті Міжнародною орга­нізацією праці, які стосуються, зокрема, недискримінаційного відношення при наймі інвалідів на роботу,

беручи до уваги відповідні рекомендації та результати роботи Організації Об'­єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, зокрема Всесвітню декларацію «Освіта для всіх», і результати роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй та інших відповідних організацій, враховуючи зобов'язання держав щодо охорони навколишнього середовища, пам'ятаючи про спустошливі наслідки збройних конфліктів і висловлюючи жаль у зв'язку з використанням обмежених ресурсів для виробництва зброї,

визнаючи, що Всесвітня програма дій відносно інвалідів і визначення забезпе­чення рівних можливостей, яке міститься у ній, є серйозною спробою міжнарод­ного співтовариства надати цим різним міжнародним документам і рекомендаці­ям практичне та конкретне значення,

визнаючи також, що завдання Десятиріччя інвалідів Організації Об'єднаних Націй (1983— 1992 роки) — виконати Всесвітню програму дій — як і раніше є актуальним і потребує вжиття невідкладних заходів на постійній основі,

нагадуючи, що в основі Всесвітньої програми дій лежать концепції, які мають однаково важливе й актуальне значення як у країнах, що розвиваються, так і у промислово розвинутих країнах,

будучи впевненими у необхідності активних зусиль для забезпечення повного дотримання прав людини на рівній основі та участі інвалідів у житті суспільства, знову підкреслюючи, що інваліди, їхні батьки, опікуни, особи та організації, які захищають їхні інтереси, повинні виступати активними партнерами держав у

плануванні та здійсненні всіх заходів, які зачіпають їхні громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права,

діючи на виконання резолюції 1990/26 Економічної та Соціальної Ради і керу­ючись детальним переліком конкретних заходів, зазначених у Всесвітній програмі пій, які необхідні для досягнення інвалідами рівності з іншими, прийняли викладені нижче Стандартні правила забезпечення рівних можливо­стей для інвалідів для того, щоб:

а)        підкреслити, що всі заходи, які вживаються у галузі інвалідності, передба­чають добре знання умов життя й особливих потреб інвалідів і досвід у цій галузі;

б)        підкреслити, що одним з основних завдань соціально-економічного розвитку є забезпечення всім особам доступу до будь-яких сфер життя суспільства;

в)        визначити найважливіші аспекти соціальної політики відносно інвалідів, у тому числі, у відповідних випадках, активне сприяння технічній та економічній співпраці;

г)        запропонувати варіанти процесу прийняття політичних рішень, які є необхідними для забезпечення рівних можливостей, враховуючи значні відмінності у технічному та економічному рівнях, необхідність відображення у ході цього процесу чіткого розуміння культурного контексту, у рамках якого відбувається
цей процес, і вирішальної ролі інвалідів у ньому;

д)        запропонувати національні механізми для тісної співпраці між державами, органами системи Організації Об'єднаних Націй, іншими міжурядовими органами та організаціями інвалідів;

є) запропонувати ефективний механізм для контролю над процесом, за допо­могою якого держави намагатимуться забезпечити рівність можливостей для ін­валідів.


І. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РІВНОПРАВНОЇ УЧАСП

Правило 1. Поглиблення розуміння проблеми

Державам слід вжити заходів для поглиблення розуміння у суспільстві поло­ження інвалідів, їхніх прав, потреб, можливостей та їхнього внеску.

 1. Державам слід забезпечиш, щоб компетентні органи розповсюджували серед інвалідів, їхніх сімей, спеціалістів і широкої громадськості останню інформацію про програми та послуги, призначені для інвалідів. Така інформація повинна Здаватись інвалідам у доступній формі.
 2. Державам слід організовувати та підтримувати інформаційні кампанії, які сто­суються проблем інвалідів і політики відносно інвалідів, повідомляючи при цьому, що інваліди є громадянами з такими ж правами та обов'язками, що й інші громадя­ни. Це виправдовувало б вжиття заходів, спрямованих на усунення всіх пере­шкод на шляху до всебічної участі інвалідів у житті суспільства.
 3. Державам слід заохочувати, щоб засоби масової інформації показували інвалі­дів у позитивному світлі; з цього питання необхідно проводити консультації з ор­ганізаціями інвалідів.


 1. Державам слід забезпечити, щоб у програмах просвіти громадськості відо­бражались усі аспекти принципу всебічної участі інвалідів у житті суспільства та їхньої рівноправності.
 2. Державам слід запрошувати інвалідів, членів їхніх сімей та їхні організації брати участь у програмах просвіти громадськості, які стосуються положення інвалідів.
 3. Державам слід заохочувати, щоб підприємства у приватному секторі включали питання, які стосуються інвалідів, у всі аспекти їхньої діяльності.


 1. Державам слід розробляти та заохочувати виконання програм, спрямованих на поглиблення розуміння інвалідами їхніх прав і можливостей. Підвищення са­мозабезпечення і розширення прав дозволить інвалідам скористатись можливос­тями, які їм надаються.
 2. Поглиблення розуміння проблеми повинно стати важливою частиною освітніх програм для дітей-інвалідів і програм реабілітації. Інваліди могли б також надава­ти один одному допомогу у поглибленні розуміння проблеми у рамках заходів своїх власних організацій.

9.        Поглиблення розуміння проблеми повинно стати частиною освітніх програм для всіх дітей та повинно бути включене до навчальних курсів для викладачів і підготовки всіх спеціалістів.


Правило 2. Медичне обслуговування

Державам слід забезпечити ефективне медичне обслуговування інвалідів.

 1. Державам слід вжити заходів для розробки програм раннього виявлення, оці­нки та лікування дефектів, виконанням яких займатимуться багатодисциплінарні групи спеціалістів. Це дозволить попереджувати і зменшувати масштаби ін­валідності або усувати її наслідки. Слід забезпечити всебічну участь у таких про­грамах інвалідів і членів їхніх сімей на індивідуальній основі, а також організацій інвалідів у процесі планування та оцінки діяльності.
 2. Слід організувати підготовку працівників місцевих громад для участі у такій ді­яльності, як раннє виявлення дефектів, надання першої допомоги та направлення до відповідних закладів сфери соціального обслуговування.
 3. Державам слід забезпечити надання інвалідам, особливо немовлятам і дітям. медичного обслуговування на тому ж рівні у рамках тієї ж системи, що й іншим членам суспільства.

Державам слід забезпечити належну підготовку та оснащення лікарів та іншо­го медичного персоналу всім необхідним для медичного обслуговування інвалідів і забезпечити їм доступ до відповідних методів та засобів лікування.

5.        Державам слід забезпечити, щоб лікарі та інший медичний персонал отримували належну підготовку для того, щоб вони не пропонували батькам неправильні ре­комендації, які тим самим обмежуватимуть вибір для їхніх дітей. Цей процес під­готовки повинен тривати постійно та ґрунтуватись на останній інформації.

6.        Державам слід забезпечити, щоб інваліди мали доступ до будь-яких видів постійного лікування й отримували ліки, які можуть знадобитись їм для підтримання чи підвищення рівня їхньої життєдіяльності.


Правило 3. Реабілітація

Державам слід забезпечити надання інвалідам послуг з реабілітації для того, щоб дозволити їм досягти та підтримувати оптимальний рівень їхньої самостійнос­ті та життєдіяльності.

1.        Державам слід розробляти національні програми реабілітації для всіх груп інвалі­дів. В основі таких програм повинні лежати фактичні потреби інвалідів та принципи всебічної участі у житті суспільства та рівноправності.

2.        До подібних програм слід включати широкий діапазон заходів, зокрема базову підготовку для відновлення або компенсації втраченої функції, консультування інвалідів і членів їхніх сімей, розвиток самозабезпечення і надання, у міру необхідності, таких послуг, як здійснення оцінки та надання рекомендацій.

3. Усі інваліди, у тому числі з високим ступенем інвалідності та/або множинною ін­валідністю, які потребують реабілітації, повинні мати до неї доступ.

 1.  Інваліди та їхні сім'ї повинні мати можливість брати участь у розробці та здійс­ненні заходів, пов'язаних з їхньою реабілітацією.
 2.  Усі служби реабілітації повинні знаходитись у громадах, в яких проживають ін­валіди. Проте у певних випадках та у конкретних навчальних цілях можуть, якщо Це доцільно, організовуватись спеціальні тимчасові курси з реабілітації, під час навчання на яких інваліди проживатимуть у відповідних закладах.
 3.  Слід заохочувати участь інвалідів та їхніх сімей у роботі з реабілітації, напри­клад у якості викладачів, інструкторів або консультантів.

7. Під час розробки або оцінки програм реабілітації державам слід використову­вати досвід організації інвалідів.


Правило 4. Допоміжні послуги

Державам слід забезпечити розширення і надання допоміжних послуг, включа­ючи допоміжні пристрої, інвалідам для того, щоб сприяти їм у підвищенні рівня їхньої незалежності у повсякденному житті та здійсненні їхніх прав. 

  1.  Держави повинні забезпечити надання допоміжних пристроїв та обладнання, індивідуальної допомоги та послуг перекладача з урахуванням потреб інвалідів, оскільки ці заходи відіграють важливу роль у створенні рівних можливостей. 
  2.  Державам слід підтримувати розробку, виробництво, розподіл і обслуговування допоміжних пристроїв та обладнання і поширення інформації про них.
  3.  Для цього необхідно використовувати, як правило, наявні технічні знання та досвід. У країнах з високим рівнем розвитку технології необхідно повністю використовувати технологічний потенціал для підвищення якості та ефективності допоміжних пристроїв та обладнання. Важливо стимулювати розробку та виробництво простіших і менш дорогих пристроїв, використовуючи, по можливості, місцевий матеріал і місцеву виробничу базу. До виробництва таких пристроїв можна було б залучати і самих інвалідів.
  4.  Державам слід визнати, що всі інваліди, які мають потребу у допоміжних пристроях, повинні мати можливості, у тому числі фінансові, щоб користуватись ними. Це може означати, що допоміжні пристрої повинні надаватись безоплатно або за такою низькою ціною, яка буде доступною інвалідам або їхнім сім'ям.
  5.  У реабілітаційних програмах з виробництва допоміжних пристроїв і обладнання державам слід враховувати особливі потреби дітей-інвалідів обох статей у тому, що стосується дизайну, міцності та відповідності допоміжних пристроїв і обладнання віковим характеристикам.
  6.  Державам слід підтримувати розробку та впровадження програм надання ін­дивідуальної допомоги та послуг з мовного перекладу, особливо особам з тяж­кою і/або множинною формою інвалідності. Такі програми могли б підвищи­ти рівень участі інвалідів у повсякденному житті, у домашніх справах, на вироб­ництві, у школі та у проведенні дозвілля.
  7.  Програми індивідуальної допомоги слід розробляти таким чином, щоб інваліди, які ними користуються, мали можливість впливати вирішальним чином на фор­ми здійснення цих програм. 

II. ЦІЛЬОВІ ГАЛУЗІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ


Правило 5. Доступність

Державам слід визнати важливість забезпечення доступності у процесі ство­рення рівних можливостей для інвалідів у всіх сферах життя суспільства. Що сто­сується осіб, які мають будь-які форми інвалідності, то державам слід а) здійсню­вати програми дій для того, щоб зробити матеріальне оточення доступним для ін­валідів; і Ь) вживати заходів для забезпечення їм доступу до інформації та комуні­кацій.

а)         Доступ до матеріального оточення

1. Державам слід вживати заходів для усунення бар'єрів, що перешкоджають ви­користанню матеріального оточення. До числа таких заходів слід включити розробку стандартів і керівних принципів, а також розгляд питання про прийняття законодавчих актів, спрямованих на забезпечення доступу до різних об'єктів за­гального користування, таким як житлові приміщення, будівлі, послуги громад­ського транспорту та інші транспортні засоби, вулиці та інші об'єкти вуличного оточення.

2. Державам слід забезпечити, щоб архітектори, інженери-будівельники та інші спеціалісти, які в силу своєї професії займаються проектуванням і створенням ма­теріального оточення, мали доступ до адекватної інформації про політику з питань, які стосуються інвалідів, і про заходи забезпечення доступності. 

3. Під час проектування і створення матеріального оточення слід з самого початку процесу проектування включати вимоги щодо його доступності. 

4. Під час розробки стандартів і норм, які регулюють доступність для інвалідів, слід проводити консультації з організаціями інвалідів, їх слід також залучати до участі у цій діяльності на місцях з самого початку етапу планування під час розробки прое­ктів будівництва громадських об'єктів, що дозволить забезпечити максимальний ступінь доступності для інвалідів до матеріального оточення.

б) Доступ до інформації та комунікацій

5. Інвалідам і, за необхідності, їхнім сім'ям і захисникам їхніх інтересів слід на всіх етапах надавати доступ до всієї інформації, яка стосується діагнозу, прав та наяв­них послуг і програм. Таку інформацію слід надавати у формі, доступній для інва­лідів.

6. Державам слід розробляти стратегії, покликані зробити ін формаційні послуги та документи доступними для різних груп інвалідів. Повинні застосовуватись шрифт Брайля, фонографічні записи, великі шрифти та інші відповідні техноло11 для того, щоб особи з дефектами зору мали доступ до письмової інформації та документації. Так само слід застосовувати відповідні технології для забезпечення доступу до звукової інформації осіб з дефектами слуху або труднощами розуміння.

7. Слід потурбуватися про те, щоб мова жестів використовувалась для навчання глухих дітей, у їхніх сім'ях і громадах. Слід також надавати послуги з сурдоперекладу для того щоб сприяти спілкуванню глухих з іншими людьми.

8. Слід також потурбуватись про потреби осіб з іншими комунікативними дефектами..

9. Державам слід заохочувати засоби масової інформації, особливо телебачення, радіо і газети, забезпечувати доступність їхніх послуг.

10. Державам слід забезпечувати, щоб нові комп’ютеризовані інформаційні системи послуг, які надають населенню, з самого початку їхнього використання або у результаті необхідної адаптації були доступними для інвалідів. 

11. Під час розробки заходів із забезпечення доступу до послуг в області інформації слід проводити консультації з організаціями інвалідів. 


Правило 6. Освіта

Державам слід визнавати принцип рівних можливостей у галузі початкової, середньої та вищої освіти для дітей, молоді та дорослих, які мають інвалідність, в інтегрованих структурах, їм слід забезпечувати, щоб освіта інвалідів була невід’ємною частиною системи загальної освіти.

 1. Відповідальність за освіту інвалідів в інтегрованих структурах слід покласти на органи загальної освіти. Слід забезпечити, щоб питання, пов'язані з освітою інва­лідів, були складовою частиною національного планування у галузі освіти, роз­робки учбових програм та організації учбового процесу.
 2. Навчання у звичайних школах передбачає забезпечення послуг перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг. Слід забезпечити адекватний доступ і допоміжні послуги, покликані задовольняти потреби осіб з різними формами ін­валідності. 
 3. До процесу освіти на всіх рівнях слід залучати батьківських групи та організації інвалідів.
 4. У тих державах, де освіта є обов'язковою, її слід забезпечувати для дітей обох статей з різними формами та ступенями інвалідності, включаючи найтяжчі фор­ми.
 5. Особливу увагу слід приділяти таким особам:

а) дітям наймолодшого віку, які є інвалідами; 

в) дітям-інвалідам дошкільного ві­ку; 

с) дорослим-інвалідам, особливо жінкам.

6. Для забезпечення інвалідам можливостей у галузі освіти у звичайній школі державам слід:

а) мати чітко сформульовану політику, яка розуміється і приймається на рівні шкіл і у більш широких рамках громади;

в) забезпечити гнучкість навчальних програм, можливість вносити до них доповнення і зміни;

с) надавати високоякісні навчальні матеріали, забезпечити на постійній основ підготовку викладачів і надання їм підтримки.

7. Спільне навчання і громадські програми слід розглядати як елементи, що доповнюють економічно ефективну систему навчання і професійної підготовки інвалідів. У рамках національних програм, в основі яких лежать програми громад, заохочувати громади використовувати та розвивати їхні ресурси з метою забезпечення освіти для інвалідів на місці.

8. У випадках, коли система загальної шкільної освіти все ще не задовольняє адекватним чином потреби всіх інвалідів, можна передбачити спеціальне навчання. Воно повинно бути спрямоване на підготовку тих, хто навчається, до навчання у системі загальної шкільної освіти. Якість такого навчання повинна відповідати тим же стандартам і цілям, що і навчання у системі загальної освіти, і повинна бу­ти тісно з нею пов'язана. Для інвалідів, які навчаються, слід як мінімум виділяти ту ж частку ресурсів на освіту, що і для тих, хто навчається, але не є інвалідом. Державам слід прагнути до поступової інтеграції спеціальних навчальних закла­ди у систему загальної освіти. Як відомо, на цей час спеціальне навчання, мож­ливо, є у ряді випадків найбільш прийнятною формою навчання деяких інвалідів, які навчаються. 

9. 3 огляду на особливі комунікативні потреби глухих і сліпоглухонімих, можливо, доцільніше організувати їхнє навчання у спеціальних школах або спеціальних класах для таких осіб або у спеціальних групах у звичайних школах. Зокрема, на початковому етапі особливу увагу необхідно приділяти навчанню, яке відповідає культурним особливостям, яке приведе до ефективного оволодіння навичками спілкування і досягнення глухими чи сліпоглухонімими максимальної самостійно­сті.


Правило 7. Зайнятість

Державам слід визнати принцип, відповідно до якого інваліди повинні отрима­ти можливість здійснювати свої права людини, особливо у галузі зайнятості. Як у сільській місцевості, так і у міських районах вони повинні мати рівні можливості для заняття виробничою і прибутковою діяльністю на ринку праці.

 1. Закони та правила у галузі зайнятості не повинні бути дискримінаційними відно­сно інвалідів і не повинні створювати перешкод для їхнього працевлаштування.
 2. Державам слід активно підтримувати включення інвалідів у вільний ринок пра­ці. Така активна підтримка може здійснюватись за допомогою різних заходів, включаючи професійну підготовку, встановлення стимульованих квот, резервоване або цільове працевлаштування, надання позик або субсидій дрібним під­приємствам, укладання спеціальних контрактів і надання привілеєвих прав на ви­робництво, податкові пільги, гарантії дотримання контрактів або надання інших видів технічної або фінансової допомоги підприємствам, які наймають робочих-інвалідів. Державам слід заохочувати роботодавців вживати доцільних заходів Для створення відповідних умов для інвалідів.
 3. Програми дій держав могли б включати:

а) заходи з проектування та пристосування робочих місць і робочих примі­щень таким чином, щоб вони були доступними для осіб з різними формами інва­лідності;

б) заходи підтримки у використанні нових технологій та у розробці і виробництві допоміжних пристроїв і обладнання та заходи з полегшення доступу інвалідів до таких засобів і обладнання для того, щоб вони могли отримати та зберігати за собою робоче місце;

с) Убезпечення належного навчання і працевлаштування, а також постійної підтримки, наприклад, індивідуальної допомоги та послуг перекладачів.

4. Державам слід організувати і підтримувати кампанії з розширення обізнаності громадськості, покликані сприяти подоланню негативного та упередженого ставлення до робочих-інвалідів.

5.        Держави як роботодавці повинні створювати сприятливі умови для працевлаштування інвалідів у державному секторі.

6.        Державам, організаціям робітників і роботодавцям слід співпрацювати у реалізації рівноправної політики у галузі найму і просування по службі, покращення умов праці, рівня заробітної плати, у вжитті заходів з покращення трудового оточення з метою недопущення травм і ушкоджень, які ведуть до втрати працездатності, та заходів з реабілітації робітників, які отримали травму на виробництві.

7.У всіх випадках слід переслідувати ціль працевлаштування інвалідів в умовах вільного ринку праці. В якості варіанту працевлаштування інвалідів, які не можуть влаштуватись на роботу в умовах вільного ринку, можуть бути створені невеликі господарські одиниці, які надають гарантоване або забезпечене відповідними засобами працевлаштування. Важливо, щоб якість таких програм оцінювалась з точки зору їхньої доцільності та достатності для забезпечення можливостей з працевлаштування інвалідів на ринку праці.

8.Слід вживати заходів для залучення інвалідів до розробки програм підготовки кадрів і програм зайнятості у приватному та неофіційному секторах. 

9.Державам, організаціям робітників і роботодавцям слід співпрацювати з організаціями інвалідів у всіх зусиллях, спрямованих на створення можливостей дій підготовки кадрів, та у галузі зайнятості, включаючи встановлення гнучкого ро­бочого графіку, неповного робочого дня, розподіл посад, самостійну зайнятість інвалідів і відповідний догляд за ними


Правило 8. Підтримання доходів і соціальне забезпечення

Держави несуть відповідальність за надання соціального забезпечення інвалі­дам і підтримання їхніх доходів.

1. Державам слід забезпечити підтримання належних доходів інвалідів, які вна­слідок непрацездатності або з причин, пов'язаних з непрацездатністю, тимча­сово втратили можливість заробляти засоби існування, або заробіток яких змен­шив ся, або які не мають можливості знайти роботу. Державам слід забезпечити, щоб під час надання допомоги до уваги брались витрати, які часто несуть інва­ліди або їхні сім'ї у результаті інвалідності.

2.У країнах, в яких існують або створюються системи соціального забезпечення, соціального страхування чи інші подібні системи допомоги для всього населеній державам слід забезпечити, щоб такі системи не ігнорували інтереси інвалідів і  не були дискримінаційними по відношенню до них.

 1. Державам слід також забезпечувати матеріальну підтримку та соціальний захист особам, які взяли на себе піклування про інваліда.

4.До систем соціального забезпечення слід включати заходи з відновлення потенціалу інвалідів в отриманні доходів. У цих системах слід також передбачати організацію, розвиток і фінансування професійно-технічного навчання і надані сприяння такому навчанню. Вони повинні також надавати сприяння службам, які забезпечують зайнятість. 

5. Програми соціального забезпечення повинні також стимулювати зусилля самих інвалідів, спрямовані на пошук роботи, яка приносила б прибуток або відно­влювала їхні доходи.

6.Матеріальну допомогу інвалідам слід надавати до тих пір, поки зберігається стан інвалідності, причому таким чином, щоб інваліди намагались знайти роботу. Таку допомогу слід скорочувати або припиняти тільки після того, як інвалід по­чинає отримувати адекватний і гарантований прибуток.

7.Держави, де послуги у галузі соціального забезпечення у значній мірі нада­ються приватним сектором, повинні заохочувати місцеві громади, благодійні ор­ганізації та сім'ї розробляти власні заходи і стимули для забезпечення зайнятості та пов'язаної з нею діяльності для інвалідів.


Правило 9. Сімейне життя та свобода особистості

Державам слід надавати сприяння інвалідам з метою забезпечення у повному обсязі їхньої участі у сімейному житті. Державам слід підтримувати право інвалі­дів на особисту свободу та забезпечувати, щоб у законодавстві не допускалась дискримінація відносно інвалідів у тому, що стосується статевих відносин, шлюбу та материнства чи батьківства.

10.Слід забезпечувати для інвалідів можливість проживати разом зі своїми сім'я­ми. Державам слід сприяти тому, щоб консультаційні послуги з питань сім'ї вклю­чали відповідні послуги, пов'язані з інвалідністю та її впливом на сімейне життя. Сім'ї, які мають інвалідів, повинні мати можливість користуватись патронажними послугами, а також мати додаткові можливості для догляду за ін­валідами. Державам слід усувати всі невиправдані перешкоди для осіб, які бажа­ють забезпечити догляд або усиновити дитину-інваліда чи дорослого-інваліда.

11.Інваліди не повинні бути позбавлені можливості відчувати себе повноцінними у статевому відношенні людьми, вступати у статеві відносини та мати дітей. Врахо­вуючи те, що інваліди можуть мати труднощі при укладанні шлюбу та створенні сім'ї, державам слід сприяти можливості отримувати відповідні консультації. Ін­валіди повинні мати рівний з іншими членами суспільства доступ до питань пла­нування сім'ї, а також інформації про статеві функції їхнього організму, яка нада­ється у доступній формі.

12.Державам слід сприяти зміні негативних стереотипів у питаннях шлюбу інвалі­дів, їхнього статевого життя і права мати дітей, які все ще існують у суспільстві, особливо відносно дівчат-інвалідів і жінок-інвалідів. Слід заохочувати засоби ма­сової інформації відігравати важливу роль у боротьбі з цими негативними стереотипами.

13.Необхідно всебічно інформувати інвалідів та їхні сім'ї проте, як захистити себе від сексуальних та інших посягань. Інваліди особливо вразливі у цьому відношенні у сім’ї, громаді чи у лікувальних закладах та мають потребу у просвіті у питанні щодо того, як уникнути посягання, як визначити, коли таке посягання має місце, і повідомити про такі випадки.


Правило 10.  Культура

Держави забезпечують залучення інвалідів до культурного життя і забезпечують для них можливість участі на рівній основі у культурному житті.

1.Державам слід забезпечити, щоб інваліди, які проживають як у міських, Так, сільських районах, мали можливість використовувати свій творчий, художній т! інтелектуальний потенціал не тільки на своє благо, але і для збагачення всь0г суспільства. Прикладами такої діяльності є заняття хореографією, музикою, літературою, театром, пластичними видами мистецтв, живописом та скульптурою. Особливу увагу, особливо у країнах, що розвиваються, слід звернути на такі традиційні та сучасні види мистецтв, як лялькові вистави, декламування віршів публічне читання прозаїчних творів.

2.Державам слід сприяти доступності таких культурно-освітніх закладів, як театри, музеї, кінотеатри і бібліотеки та можливості їхнього використання. 

3.Державам слід розробляти та використовувати спеціальні технічні засоби у щ. лях розширення доступу інвалідів до літературних творів, фільмів і театральних вистав.


Правило 11. Відпочинок і спорт

Держави вживуть заходів для забезпечення інвалідам рівних можливостей до, відпочинку та занять спортом.

1.Державам слід вживати заходів для забезпечення доступу інвалідів до місць відпочинку та занять спортом, готелів, пляжів, спортивних арен, спортивних за­лів тощо. Ці заходи повинні включати надання підтримки персоналу, який вико­нує програми з організації відпочинку та занять спортом, у тому числі проекти, які передбачають розробку методики забезпечення доступності, а також із за­безпечення участі та розробки інформаційних і навчальних програм. 2.Туристичні організації, бюро подорожей, готелі, громадські та інші організації, які займаються організацією дозвілля та подорожей, повинні надавати послуги всім без винятку, при цьому беручи до уваги особливі потреби інвалідів. Для сприяння досягненню цієї мети слід організувати відповідну підготовку кадрів. З.Слід заохочувати спортивні організації розширяти можливості для залучення ін­валідів до участі у спортивних заходах. У деяких випадках для такої участі доста­тньо лише забезпечити доступ інвалідів до цих заходів. В інших випадках необ­хідно вживати спеціальних заходів або організовувати спеціальні ігри. Державам слід підтримувати участь інвалідів у національних і міжнародних змаганнях. 4. Інвалідам, які беруть участь у спортивних заходах, слід забезпечити такі можли­вості для навчання і тренування, що й іншим спортсменам.

5.У ході планування заходів для інвалідів організаторам спортивних заходів) проведення дозвілля слід проводити консультації з організаціями інвалідів.


Правило 12. Релігія

Держави заохочуватимуть заходи, спрямовані на забезпечення рівної участі інвалідів у релігійному житті їхніх громад.

  1. Державам у консультації з представниками релігійних організацій слід заохочу вати заходи для ліквідації дискримінації та забезпечення доступу інвалідів до релігійного життя.
  2. Державам слід заохочувати поширення інформації з питань, які стосуються інвалідів, серед релігійних закладів і організацій. Державам слід також заохочувати ставників релігійних організацій включати інформацію про політику відносно інвалідів до програм підготовки священиків, а також до програм релігійного виховання. 
  3.  їм слід також заохочувати доступ до релігійної літератури осіб, які страждають сенсорними дефектами. 
  4. Державам і/або релігійним організаціям слід проводити консультації з організаціями інвалідів у ході розробки заходів, спрямованих на рівноправну участь ін­валідів у релігійній діяльності.


III. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ

Правило 13. Інформація та дослідження

Держави беруть на себе основну відповідальність за збір та поширення інфор­мації про умови життя інвалідів і сприяють проведенню комплексних досліджень з усіх аспектів, включаючи бар'єри, які ускладнюють життя інвалідів.

 1. Державам слід регулярно збирати статистичні дані про умови життя інвалідів різної статі, а також іншу інформацію про інвалідів. Збір таких даних може здій­снюватись паралельно з проведенням національних переписів населення та об­стежень домашніх господарств і, зокрема, проводитись у тісній співпраці з уні­верситетами, науково-дослідними інститутами та організаціями інвалідів. Ці да­ні повинні включати питання про програми та послуги і про їхнє використання.
 2. Державам слід розглянути питання про створення банку даних про інвалідів, в яких би містились статистичні дані про існуючі служби та програми, а також про різні групи інвалідів. Держави повинні враховувати при цьому необхідність за­хисту особистого життя і свободи особистості.
 3. Державам слід розробляти і надавати підтримку програмам вивчення соціаль­них та економічних питань, а також питань участі, які зачіпають життя інвалідів і їхніх сімей. Такі дослідження повинні включати аналіз причин, видів і масштабів інвалідності, наявності та ефективності існуючих програм і необхідності у розвит­ку та оцінці служб і заходів з надання допомоги.
 4. Державам слід розробляти та вдосконалювати термінологію і критерії, необхідні для проведення національних обстежень, у співробітництві з організаціями інвалідів.
 5. Державам слід вживати заходів для сприяння участі інвалідів у зборі та ви­вченні даних. Для проведення подібних досліджень урядам слід, зокрема, сприя­ти набору кваліфікованих співробітників-інвалідів.
 6. Державам слід підтримувати обмін результатами наукових досліджень і досві­дом.
 7. Державам слід вживати заходів для поширення інформації та знань з питань, що стосуються інвалідів, серед усіх політичних й адміністративних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях.


Правило 14. Розробка політики та планування

Держави забезпечують урахування питань, які стосуються інвалідів, у ході розробки всіх аспектів політики та національного планування.

 1. Державам слід розробляти та здійснювати планування від повідної політики в інтересах інвалідів на національному рівні, а також сприяти та надавати підтримку заходам на регіональному та місцевому рівнях.        
 2. Державам слід на всіх етапах прийняття рішень залучати організації інвалід до участі у розробці планів і програм, які стосуються інвалідів або зачіпають їх» економічне чи соціальне становище.
 3. Потреби та інтереси інвалідів слід по можливості включати до загальних планів розвитку, а не розглядати окремо.
 4. Основна відповідальність держави за положення інвалідів не знімає відповідальності з інших організацій та осіб. Слід заохочувати будь-яку організацію чи особу, які здійснюють у суспільстві діяльність, надають послуги чи забезпечують інформацію, брати на себе відповідальність за ознайомлення інвалідів з цими програмами..
 5. Державам слід сприяти розробці місцевими громадами програм і заході» для інвалідів. Однією з форм такої діяльності є підготовка навчальних посібників або складання переліків подібних заходів, а також розробка навчальних програм для персоналу на місцях.


Правило 15. Законодавство

Держави несуть відповідальність за створення правової основи для вжиття за­ходів з метою забезпечення повноцінної участі інвалідів у житті суспільства та їхньої рівноправності.

1. У національному законодавстві, в якому визначено права та обов'язки гро­мадян, повинні також викладатись права та обов'язки інвалідів. Держави зобов'я­зані забезпечувати для інвалідів можливість користуватись своїми правами, включаючи громадянські та політичні права людини, на рівній основі з іншими громадянами. Держави повинні забезпечувати участь організацій інвалідів у роз­робці національного законодавства, яке стосується інвалідів, а також в оцінці цьо­го законодавства, яка проводиться.

 1. Можуть виявитись необхідними законодавчі заходи для усунення фактори які можуть негативно впливати на життя інвалідів, включаючи принижене гідності особистості та схильність інвалідів ставати жертвами порушень їхніх прав. Необхідно усунути будь-які положення, які є дискримінаційними відносно інвалідів. Національне законодавство повинно передбачати вжиття відповідних санкцій у разі порушення принципів недопущення дискримінації.
 2. Національне законодавство, яке стосується інвалідів, може бути двох видів. Права та обов'язки можуть бути закріплені або у загальному законодавстві, або міститись у спеціальному законодавстві. Спеціальне законодавство для інвалідів може бути встановлено за допомогою таких заходів, як:

а) прийняття окремого законодавства, яке стосується виключно інвалідів; 

в) включення питань, які стосуються інвалідів, до законів, які стосуються конкретних галузей;

с) спеціальне згадування інвалідів у текстах, які призначені для тлумачення існуючого законодавства. 

Можлива також комбінація кількох вищезазначених підходів. Може бути також розглянута можливість прийняття положень про позитивну дискримінацію.

 1. Держжави можуть розглянути можливість створення офіційних механізмів подання позовів у законодавчому порядку для захисту інтересів інвалідів.


Правило 16. Економічна політика

Держави несуть фінансову відповідальність за виконання національних про-і заходів, спрямованих на забезпечення рівних можливостей для інвалідів. 

 1. Державам слід включати питання, які стосуються інвалідів, до регулярних бюджетів усіх національних, регіональних і місцевих державних органів. 
 2. Державам, неурядовим та іншим заінтересованим організаціям слід співпра­цювати один з одним у цілях надання підтримки проектам і заходам, пов'язаним з інвалідами.
 3. Державам слід розглянути питання про використання економічних заходів (по­зик, звільнення від оподаткування, цільових субсидій, спеціальних фондів тощо) у цілях стимулювання та надання підтримки рівноправній участі інвалідів у житті суспільства.
 4. У багатьох державах було б, очевидно, доцільно створити фонд допомоги інва­лідам, який би міг надавати підтримку різним експериментальним проектам та програмам самодопомоги на низовому рівні.


Правило 17. Координація діяльності

Держави несуть відповідальність за створення та зміцнення національних ко­ординаційних комітетів або аналогічних органів для використання їх у якості на­ціональних координаційних центрів з питань, які стосуються інвалідів.

 1. Діяльність національного координаційного комітету або аналогічних органів носить постійний характер і регулюється правовими нормами та відповідними адміністративними правилами.
 2. Для забезпечення міжсекторального і міждисциплінарного складу такого комі­тету вельми бажано, щоб у ньому були представлені приватні та державні орга­нізації. До його роботи можуть залучатись представники заінтересованих мініс­терств, організацій інвалідів і неурядових організацій.
 3. Організаціям інвалідів слід надати можливість значною мірою впливати на діяль­ність національних координаційних комітетів для того, щоб забезпечити належне рахування їхніх потреб.
 4. Національному координаційному комітету слід надати достатню автоно­мно і ресурси, необхідні для виконання ним своїх функцій, відповідно до його повноважень приймати рішення. Він повинен надавати доповіді органам на най­вищому урядовому рівні.


Правило 18. Організації інвалідів

Державам слід визнати право організацій інвалідів представляти інвалідів на національному, регіональному та місцевому рівнях. Державам слід також визнати консультативну роль організацій інвалідів у прийнятті рішень з питань, які стосуються інвалідів.

 1. Державам слід економічними та іншими способами заохочувати та підтримувати створення і зміцнення організацій інвалідів, членів їхніх сімей та/або осіб, які захищають їхні інтереси. Державам слід визнати, що ці організації відіграють важливу роль у розробці політики з проблем інвалідності.
 2. Державам слід встановити та підтримувати зв'язок з організаціями інваліда забезпечувати їхню участь у розробці державної політики.
 3. Організації інвалідів могли б визначати потреби та першочергові завдання інвалідів, брати участь у плануванні, здійсненні та оцінці послуг та заходів, які стосуються життя інвалідів сприяти поглибленню розуміння громадськістю цій проблеми та виступати з пропозиціями щодо внесення змін.
 4. В якості закладів самодопомоги організації інвалідів забезпечують і розширюють можливості для набуття навичок у різних галузях, надання взаємної підтримки та здійснення обміну інформацією.
 5. Організації інвалідів могли б здійснювати свої консультативні функції найрізноманітнішими засобами, у тому числі шляхом таких методів, як представницт­во на постійній основі у керівних органах установ, які фінансуються урядом участь у роботі громадських комісій та використання своїх знань і досвіду у зв'яз­ку з виконанням різних проектів.
 6. Організації інвалідів, які надають консультативні послуги, повинні функціону­вати безперервно, щоб розширювати та поглиблювати обмін думками та інфор­мацією між державними органами та організаціями інвалідів.


 1. Організації інвалідів повинні бути представлені на постійній основі у національ­ному координаційному комітеті чи аналогічних органах.
 2. Слід розширювати та зміцнювати роль організацій інвалідів на місцях для того, щоб вони впливали під час вирішення питань на рівні громади.


Правило 19. Підготовка персоналу

Держави несуть відповідальність за забезпечення відповідної підготовки на всіх рівнях персоналу, який бере участь у розробці та виконанні програм і наданні по­слуг, які стосуються інвалідів.

1. Державам слід забезпечити, щоб усі органи, відповідальні за надання послуг ін­валідам, здійснювали відповідну підготовку свого персоналу.

2. У ході підготовки спеціалістів з питань, які стосуються інвалідів, а також при включенні до загальних навчальних програм інформації, яка стосується інвалід* слід належним чином здійснювати принцип рівності та повноправної участі.

3. Державам слід за узгодженням з організаціями інвалідів розробляти навчальні програми; слід запрошувати інвалідів брати участь у виконанні навчальних Програм для персоналу в якості викладачів, інструкторів або консультантів.

4. Велике значення, особливо у країнах, що розвиваються, має підготовка спеціалістів для роботи у громадах. До цієї роботи слід залучати інвалідів, і вона повинна передбачати розвиток відповідних цінностей, знань і методів та вироблення у них, їхніх батьків, членів їхніх сімей і громади у цілому відповідних навичок, які вони могли б використовувати.


Правило 20 .Національний контроль та оцінка програм, які стосуються інвалідів у ході виконання Правил

Держави несуть відповідальність за постійний контроль та оцінку виконання національних програм і надання послуг, спрямованих незабезпечення рівних можли­востей для інвалідів.

 1. Державам слід періодично і систематично проводити оцінку національних програм які стосуються інвалідів, і поширювати початкові дані та результати таких оцінок.        
 2. Державам слід розробляти та використовувати термінологію і критерії оцінки програм і послуг, які стосуються інвалідів.
 3. Такі критерії та термінологію слід розробляти у тісній співпраці з організаціями інвалідів уже на початкових етапах розробки та планування програм.
 4. Державам слід брати участь у міжнародній співпраці у цілях розробки загальних стандартів для оцінки положення інвалідів у своїх країнах. Державам слід сприяти участі у цій діяльності також і національних координаційних комітетів.
 5. Оцінку різних програм, які стосуються інвалідів, слід передбачати вже на етапі планування програм для того, щоб можна було оцінити загальну ефектив­ність виконання поставлених завдань.


Правило 21. Технічна та економічна співпраця

Держави, як промислово розвинуті, так і ті, що розвиваються, несуть відповіда­льність за вжиття заходів для покращення умов життя інвалідів у країнах, що розвиваються, і співпрацю у цих цілях.

 1. Заходи із забезпечення рівних можливостей для інвалідів, включаючи біженців-інвалідів, слід включати до програм загального розвитку.
 2. Такі заходи слід включати до усіх видів діяльності з технічної та економічної співпраці на двосторонньому і багатосторонньому, урядовому і неурядовому рівнях. Державам слід порушувати питання, пов'язані з інвалідами, у ході обгово­рення подібної співпраці зі своїми партнерами.
 3. У ході розробки та розгляду програм технічної та економічної співпраці особ­ливу увагу слід приділяти впливу таких програм на положення інвалідів. Украй важливо, щоб з інвалідами та з їхніми організаціями проводились консультації щодо всіх проектів у галузі розвитку, призначених для інвалідів, їх слід безпосередньо залучати до розробки, виконання та оцінки подібних проектів.
 4.  Приоритетні галузі технічної та економічної співпраці передбачають: 

а) розвиток людських ресурсів за допомогою розвитку навичок, здібностей та потенціалу інвалідів і за допомогою виконання заходів, пов'язаних зі створенням робочих місць для інвалідів; 

в) розробку та поширення технологій і навичок, які враховують особливості інвалідів. 

5. Крім того, держави повинні сприяти створенню та зміцненню організацій інвалідів.

6. Державам слід вживати заходів, спрямованих на поглиблення розуміння проблем інвалідів особами, які займаються на всіх рівнях виконанням програм галузі технічної та економічної співпраці.        

Правило 22. Міжнародна співпраця.

Держави братимуть активну участь у міжнародній співпраці з питань політик спрямованої на забезпечення рівних можливостей для інвалідів.

 1. Державам слід у рамках системи Організації Об'єднаних Націй, спеціалізованих установ та інших заінтересованих міжурядових організацій брати участь і розробці політики відносно інвалідів.
 2. У відповідних випадках державам слід розглядати у ході переговорів питання, які стосуються інвалідів, зокрема, стандартів, обміну інформацією, програм у галузі розвитку тощо.
 3. Державам слід заохочувати і підтримувати обмін знання ми та досвідом між:

а)        неурядовими організаціями, які займаються питаннями, пов'язаними з інвалідами;

б)        науково-дослідними інститутами та окремими дослідниками, які займаються проблемами інвалідів;

в)        представниками програм на місцях і професійних груп, які займаються питаннями інвалідів;

г)        організаціями інвалідів;

д)        національними координаційними комітетами.

4. Державам слід забезпечити, щоб Організація Об'єднаних Націй та її спеціа­лізовані установи, а також усі міжурядові та міжпарламентські організації на гло­бальному та регіональному рівнях залучали всесвітні та регіональні організації ін­валідів до своєї роботи.


IV. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ

 1. Мета механізму полягає у тому, щоб сприяти ефективному виконанню Пра­вил. Він допомагатиме кожній державі аналізувати хід виконання Правил і оці­нювати досягнутий прогрес. У ході здійснення контролю повинні виявлятись тру­днощі та рекомендуватись необхідні заходи, які сприяють успішному виконанню Правил. Механізм контролю функціонуватиме з урахуванням економічних, соціа­льних і культурних особливостей, які існують у конкретних державах. Важливим елементом діяльності повинно також стати надання консультативної допомоги та обмін досвідом та інформацією між державами.
 2. Контроль за дотриманням Правил повинен здійснюватись у рамках сесій Ко­місії соціального розвитку. Для цього слід призначити — і у разі необхідності фінансувати цю посаду за рахунок позабюджетних ресурсів — Спеціального доповідача, який має відповідні глибокі знання у галузі інвалідності та досвід роботи У міжнародних організаціях, терміном на три роки.
 3. Міжнародним організаціям інвалідів, які мають консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді, та організаціям, які представляють інвалідів і поки що не сформували свої власні організації, слід запропонувати створити свою групу експертів, у складі якої організації інвалідів повинні мати більшість, з урахуванням різних видів інвалідності та необхідного географічного розподілу, для консультування Спеціального доповідача і, якщо необхідно, Секретаріату. 
 4. Спеціальний доповідач сприятиме групі експертів у здійсненні огляду, консультування і надання інформації та пропозицій відносно пропагування і виконання правил та контролю за ними.
 5. Спеціальний доповідач надсилає державам, підрозділам системи Організації Об’єднаних Націй та міжурядовим і неурядовим організаціям, включаючи організації інвалідів, перелік питань. Перелік питань стосується планів держав щодо виконання Правил. Питання повинні мати вибірковий характер і охоп­лювати ряд конкретних правил для поглибленої оцінки. У ході підготовки питань Спеціальний доповідач консультується з групою експертів і Секретаріатом.
 6. Спеціальний доповідач прагне встановлення прямого діалогу не тільки з державами, але й також з неурядовими організаціями, запитуючи їхні погляди та коментарі відносно будь-якої інформації, яку передбачається включити до доповідей. Спеціальний доповідач надає консультативні послуги з питань вико­нання Правил і контролю над ними та надає допомогу у підготовці відповідей на переліки питань.
 7. Департамент з питань координації політики та сталого розвитку Секретаріа­ту, який є координаційним центром Організації Об'єднаних Націй з питань інва­лідності, і Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, а також інші струк­тури та механізми системи Організації Об'єднаних Націй, такі, як регіональні ко­місії, спеціалізовані установи та міжустановчі наради, співпрацюють зі Спеціаль­ним доповідачем у питаннях виконання Правил і контролю над ними на націона­льному рівні.
 8. Спеціальний доповідач за допомогою Секретаріату підготує доповіді для пред­ставлення Комісії соціального розвитку на її тридцять четвертій та тридцять п'ятій сесіях. У ході підготовки цих доповідей Доповідачу слід провести консультації з групою експертів.
 9. Державам слід заохочувати національні координаційні комітети чи аналогіч­ні органи брати участь у виконанні Правил і контролі за ними. В якості координа­ційних центрів з питань інвалідності на національному рівні їх слід заохочувати встановлювати процедури координації контролю за виконанням Правил. Слід заохочувати організації інвалідів брати активну участь у здійсненні контролю на всіх рівнях.
 10. У разі забезпечення позабюджетних ресурсів слід створити одну або декілька посад міжрегіонального консультанта з Правил для надання державам безпосередніх послуг, включаю чи:

а) організацію національних і регіональних навчальних семінарів, які стосуються змісту Правил..

б) розробку керівних принципів для надання допомоги у зв'язку зі стратегіями виконання Правил;

в) поширення інформації про позитивний досвід виконання Правил.

11. На тридцять четвертій сесії Комісії соціального роз витку слід створити робочу групу відкритого складу для розгляду доповіді Спеціального доповідача та розробки рекомендацій щодо можливостей ефективнішого застосування Правил. Під час розгляду доповіді Спеціального доповідача Комісія через робочу групу відкритого складу консультується з міжнародними організаціями інвалідів і спеціалізованими установами відповідно до правил 71 і 76 правил процедури функціональних комісій Економічної та Соціальної Ради.

14. На сесії Комісії після закінчення терміну дії мандату Спеціального доповідача Комісії необхідно буде розглянути можливість продовження його мандату, про значення нового Спеціального доповідача чи використання іншого механізму контролю і представити відповідні рекомендації Економічній та Соціальній Раді.

15. Державам слід запропонувати робити внески до Фонду добровільних внесків Організації Об'єднаних Націй для інвалідів у цілях сприяння виконанню Правил. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТИПОВОЇ

ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від  8  грудня 2006 р.   N 1686

Київ

Про затвердження Державної типової

програми реабілітації інвалідів


Відповідно до статті 16 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:


 1. Затвердити Державну типову програму реабілітації інвалідів (далі - Програма), що додається.


 1. Міністерству охорони здоров'я:


 разом з Міністерством праці та соціальної політики розробити на основі визначених Програмою критеріїв та вимог  до реабілітаційних заходів проект Положення  про  індивідуальну про­граму реабілітації інваліда та внести його на розгляд  Кабінету Міністрів України;


разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування забезпечити виконання Програми і надсилати Міністерству праці та соціальної політики до 1 лютого
року, що настає за звітним, інформацію про стан справ для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 15 лютого.


Прем'єр-міністр України                                                                В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ДЕРЖАВНА

типова програма реабілітації інвалідів

Загальна частина


Ця програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів,  запровадження державних реабілітаційних стандартів  і  установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг.

На даний час в Україні налічується близько 2,5 млн. інвалідів,  у тому числі 122,6 тис.  дітей-інвалідів. Частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення становить близько 5 відсотків.        

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї сад 20 грудня 1993 р. N 48/96 ( 995_306 ), передбачають рівні стартові можливості для всіх осіб незалежно від їх психофізичного розвити стану здоров'я, віку, статі, соціально-економічного статусу і визначають такі цільові сфери - доступність до матеріальні оточення, інформації та комунікацій, освіти, зайнятість, підтр^доходів і соціальне забезпечення, сімейне життя і свобода особистості, культура, відпочинок, спорт і релігія.


Мета і основні завдання Програми


Метою Програми є визначення гарантованих державою переліків, реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітацій виробів медичного призначення, що надаються інваліду чи дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання  (каліцтва) безоплатно або на пільгових умовах.


Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити виконана таких завдань:


реалізація інвалідами їх конституційних прав; проведення державної політики у сфері реабілітації інвалідів, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство; системний підхід до організації реабілітації інвалідів; послідовність і наступність у проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів;

контроль за якістю послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної,  професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової  і  соціальної реабілітації,  технічних та інших засоби реабілітації, виробів медичного призначення.


Порядок виконання Програми


Програма виконується шляхом складення індивідуальних програм реабілітації для інвалідів медико-соціальними  експертними комісіями, для дітей-інвалідів - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.        

Обсяг реабілітаційних послуг,  що надаються за індивідуальною програмою реабілітації інваліда та дитини-інваліда,  не може бути менший від передбаченого Програмою.

Для виконання Програми розроблено перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи (додаток 1), перелік послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями розумовою відсталістю (додаток 2), перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням органів слуху (додаток 3),  перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням органів зору (додаток 4), перелік послуг,  що надаються інвалідам з ураженням внутрішніх органів (додаток  5),  перелік  послуг,  що надаються інвалідам з онкологічними захворюваннями (додаток 6).

Індивідуальна програма реабілітації для інваліда та дитини-інваліда визначається згідно з переліком реабілітаційних послуг технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення залежно від нозологій захворювань.


Фінансове забезпечення Програми


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів держав­ного бюджету,  Фонду соціального захисту інвалідів,  Фонду соці­ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, місцевих бюджетів, а також інших джерел.


Очікувані результати


Визначення гарантованого державою переліку реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення,  які надаються інваліду чи дитині-інваліду з ураху­ванням  фактичних потреб залежно від віку,  статі,  виду за­хворювання  (каліцтва)  безоплатно або на  пільгових умовах за­безпечить  системний підхід в організації реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів,  послідовність  і  наступність у проведенні ба­гато профільних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлен­ня оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціаль­ного рівня життєдіяльності  особи  з метою сприяння  її інтеграції в суспільство.


Координація та контроль за виконанням Програми


Координація та контроль за виконанням Програми покладаються на Мінпраці.


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. N 1686


ПЕРЕЛІК

послуг, що надаються інвалідам з ураженням

опорно-рухового апарату та центральної і

периферичної нервової системи


------------------------------------------------------------------

|            Вид послуги         |            Надавачі           |

|----------------------------------------------------------------|

|               Вікова категорія від 0 до 18 років               |

|----------------------------------------------------------------|

|                     Послуги з реабілітації                     |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|реконструктивна хірургія        |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|профілактичні заходи            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|санаторно-курортне лікування    |санаторно-курортні заклади     |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|ерготерапія                     |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|кінезотерапія                   |заклади                        |

|                                |                               |

|лікувальний масаж               |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|лікувальна фізкультура          |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація           |загальноосвітні школи (школи-  |

|                                |інтернати)                     |

|професійний відбір              |                               |

|                                |загальноосвітні санаторні школи|

|                                |(школи-інтернати)              |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи, в тому|

|                                |числі Національний центр       |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів і       |

|                                |Західний реабілітаційно-       |

|                                |спортивний центр               |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|соціально-побутовий патронаж    |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|працетерапія                    |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Засоби пересування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального    |

|типів                           |захисту населення              |

|                                |                               |

|палиці                          |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|милиці                          |власності                      |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для ходіння    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|самообслуговування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|                                |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для догляду:  |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні засоби для туалету    |лікувальні заклади             |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|крісла-стільці із санітарним    |                               |

|оснащенням                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Протезні вироби:                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|протезно-ортопедичні вироби     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|ортопедичне взуття              |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|спеціальний одяг                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні крісла колісні       |органи у справах сім'ї, молоді |

|(коляски) для занять окремими   |та спорту                      |

|видами спорту                   |                               |

|                                |регіональні центри з фізичної  |

|шведська стінка, інші спеціальні|культури і спорту інвалідів    |

|тренажери                       |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|фізкультурно-спортивне          |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|обладнання                      |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і  |                               |

|занять трудовою діяльністю:     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення  |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|комп'ютерні програми для        |органи праці та соціального    |

|навчання                        |захисту населення              |

|----------------------------------------------------------------|

|         Забезпечення виробами медичного призначення            |

|----------------------------------------------------------------|

|Сечоприймачі                    |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Калоприймачі                    |                               |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|          Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок)             |

|               та до 60 (для чоловіків) років                   |

|----------------------------------------------------------------|

|Послуги з реабілітації                                          |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|реконструктивна хірургія        |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|профілактичні заходи            |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|ерготерапія                     |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|кінезотерапія                   |заклади                        |

|                                |                               |

|лікувальний масаж               |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|лікувальна фізкультура          |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних          |заклади охорони здоров'я       |

|професійних здібностей          |                               |

|                                |заклади освіти і науки         |

|професійна орієнтація           |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|професійний відбір              |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка,          |служба зайнятості              |

|перепідготовка та підвищення    |                               |

|кваліфікації                    |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів,  |

|                                |які здійснюють професійну      |

|                                |підготовку, перепідготовку та  |

|                                |підвищення кваліфікації        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи, в тому|

|                                |числі Національний центр       |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів і       |

|                                |Західний реабілітаційно-       |

|                                |спортивний центр               |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|соціально-побутовий патронаж    |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|працетерапія                    |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Засоби пересування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального    |

|типів                           |захисту населення              |

|                                |                               |

|палиці                          |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|милиці                          |власності                      |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для ходіння    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|самообслуговування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|                                |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для догляду:  |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні засоби для туалету    |лікувальні заклади             |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|крісла-стільці із санітарним    |                               |

|оснащенням                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Протезні вироби:                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|протезно-ортопедичні вироби     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|ортопедичне взуття              |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|спеціальний одяг                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні крісла колісні       |органи у справах сім'ї, молоді |

|(коляски) для занять окремими   |та спорту                      |

|видами спорту                   |                               |

|                                |регіональні центри з фізичної  |

|шведська стінка, інші спеціальні|культури і спорту інвалідів    |

|тренажери                       |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|фізкультурно-спортивне          |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|обладнання                      |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і  |                               |

|занять трудовою діяльністю:     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення  |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|комп'ютерні програми для        |органи праці та соціального    |

|навчання                        |захисту населення              |

|----------------------------------------------------------------|

|          Забезпечення виробами медичного призначення           |

|----------------------------------------------------------------|

|Сечоприймачі                    |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Калоприймачі                    |                               |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|             Вікова категорія від 55 (для жінок)                |

|               та від 60 (для чоловіків) років                  |

|----------------------------------------------------------------|

|Послуги з реабілітації                                          |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|реконструктивна хірургія        |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|профілактичні заходи            |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|                                |                               |

|ерготерапія                     |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|                                |                               |

|кінезотерапія                   |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|лікувальний масаж               |                               |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|соціально-побутовий патронаж    |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|працетерапія                    |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|----------------------------------------------------------------|

|     Забезпечення технічними та іншими засоби реабілітації      |

|----------------------------------------------------------------|

|Засоби пересування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального    |

|типів                           |захисту населення              |

|                                |                               |

|палиці                          |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|милиці                          |власності                      |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для ходіння    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|самообслуговування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|                                |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для догляду:  |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні засоби для туалету    |лікувальні заклади             |

|                                |                               |

|допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|крісла-стільці із санітарним    |                               |

|оснащенням                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Протезні вироби:                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|протезно-ортопедичні вироби     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|ортопедичне взуття              |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|спеціальний одяг                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|----------------------------------------------------------------|

|         Забезпечення виробами медичного призначення            |

|----------------------------------------------------------------|

|Сечоприймачі                    |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Калоприймачі                    |                               |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

------------------------------------------------------------------


________________

Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати  відповідні  послуги за умови отримання державного замовлення на їх надання в установленому порядку.


Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. N 1686


ПЕРЕЛІК

послуг, що надаються інвалідам з психічними

захворюваннями та розумовою відсталістю------------------------------------------------------------------

|          Вид послуги           |            Надавачі           |

|----------------------------------------------------------------|

|             Вікова категорія від 0 до 18 років                 |

|----------------------------------------------------------------|

|                   Послуги з реабілітації                       |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|психіатрична допомога           |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |                               |

|профілактичні заходи            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|ерготерапія                     |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|лікувальна фізкультура          |заклади                        |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація           |спеціальні загальноосвітні     |

|                                |школи (школи-інтернати)        |

|професійний відбір              |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|професійна освіта               |                               |

|                                |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|(поновлення трудової діяльності |підприємства, установи,        |

|інваліда за колишньою або за    |організації незалежно від      |

|новою професією)                |відомчого підпорядкування      |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|фізкультурно-спортивної         |інвалідів                      |

|реабілітації інвалідів          |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|заняття спортом                 |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|соціально-побутовий патронаж    |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|працетерапія                    |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |навчальні заклади всіх типів   |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією              |центри психолого-педагогічної і|

|                                |соціальної реабілітації        |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |органи у справах сім'ї, молоді |

|спортивне обладнання і          |та спорту                      |

|спорядження, спортивний інвентар|                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|----------------------------------------------------------------|

|         Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок)              |

|               та до 60 (для чоловіків) років                   |

|----------------------------------------------------------------|

|Послуги з реабілітації                                          |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|психіатрична допомога           |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |                               |

|профілактичні заходи            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|ерготерапія                     |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|лікувальна фізкультура          |заклади                        |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних          |заклади охорони здоров'я       |

|професійних здібностей          |                               |

|                                |заклади освіти і науки         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація           |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|професійний відбір              |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка,          |служба зайнятості              |

|перепідготовка та підвищення    |                               |

|кваліфікації                    |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів,  |

|                                |які здійснюють професійну      |

|                                |підготовку, перепідготовку та  |

|                                |підвищення кваліфікації        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|фізкультурно-спортивної         |                               |

|реабілітації інвалідів          |недержавні суб'єкти            |

|                                |                               |

|навчально-тренувальні заняття з |навчальні заклади всіх типів   |

|фізичної культури і спорту      |                               |

|                                |установи соціального           |

|заняття спортом                 |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|соціально-побутовий патронаж    |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|працетерапія                    |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |навчальні заклади всіх типів   |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією              |центри психолого-педагогічної і|

|                                |соціальної реабілітації        |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |органи у справах сім'ї, молоді |

|спортивне обладнання і          |та спорту                      |

|спорядження, спортивний інвентар|                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|----------------------------------------------------------------|

|             Вікова категорія від 55 (для жінок)                |

|               та від 60 (для чоловіків) років                  |

|----------------------------------------------------------------|

|Послуги з реабілітації                                          |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|психіатрична допомога           |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |                               |

|профілактичні заходи            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|ерготерапія                     |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|лікувальна фізкультура          |заклади                        |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування меблів,           |органи праці та соціального    |

|встановлення обладнання для     |захисту населення              |

|адаптації житлових приміщень    |                               |

|                                |установи соціального           |

|навчання основних соціальних    |обслуговування                 |

|навичок                         |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|соціально-побутовий патронаж    |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|працетерапія                    |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |навчальні заклади всіх типів   |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією              |центри психолого-педагогічної і|

|                                |соціальної реабілітації        |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |недержавні суб'єкти            |

------------------------------------------------------------------


________________

Примітка. Недержавні  суб'єкти  можуть надавати відповідні послуги

          за умови отримання державного замовлення на їх надання в

          установленому порядку.


  

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. N 1686


ПЕРЕЛІК

послуг, що надаються інвалідам з ураженням

органів слуху------------------------------------------------------------------

|          Вид послуги           |            Надавачі           |

|----------------------------------------------------------------|

|            Вікова категорія від 6 до 18 років                  |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Послуги з реабілітації                        |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|профілактичні заходи            |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|слухопротезування               |                               |

|                                |                               |

|реконструктивна хірургія        |                               |

|                                |                               |

|кохлеарна імплантація           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |інші навчальні заклади всіх    |

|                                |типів                          |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади УТОГ         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|кінезотерапія                   |                               |

|                                |органи медико-соціальної       |

|лікувальний масаж               |експертизи                     |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних          |заклади охорони здоров'я       |

|професійних здібностей          |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація           |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|професійний відбір              |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка,          |служба зайнятості              |

|перепідготовка та підвищення    |                               |

|кваліфікації                    |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади усіх типів,  |

|                                |які здійснюють професійну      |

|                                |підготовку, перепідготовку та  |

|                                |підвищення кваліфікації        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|                                |                               |

|                                |підприємства і установи УТОГ   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |                               |

|                                |підприємства, установи УТОГ    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або новою |підприємства, установи,        |

|професією)                      |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|                                |                               |

|                                |підприємства, установи УТОГ    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи, в тому|

|                                |числі Національний центр       |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів і       |

|                                |Західний реабілітаційно-       |

|                                |спортивний центр               |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних    |органи праці та соціального    |

|навичок                         |захисту населення              |

|                                |                               |

|соціально-побутовий патронаж    |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|працетерапія                    |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи УТОГ   |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального    |

|спілкування, факси та інші      |захисту населення              |

|сурдотехнічні засоби            |                               |

|                                |УТОГ                           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери                       |органи у справах сім'ї, молоді |

|                                |та спорту                      |

|фізкультурно-спортивне          |                               |

|обладнання                      |регіональні центри з фізичної  |

|                                |культури і спорту інвалідів    |

|                                |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|                                |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації центри соціально-    |

|                                |психологічної реабілітації для |

|                                |дітей та молоді з              |

|                                |функціональними обмеженнями    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і  |                               |

|занять трудовою діяльністю:     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|комп'ютерні програми для        |навчальні заклади всіх типів   |

|навчання                        |                               |

|                                |                               |

|спеціальні підручники           |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|          Забезпечення виробами медичного призначення           |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати                 |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|         Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок)              |

|               та до 60 (для чоловіків) років                   |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Послуги з реабілітації                      |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|профілактичні заходи            |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|слухопротезування               |                               |

|                                |                               |

|реконструктивна хірургія        |                               |

|                                |                               |

|кохлеарна імплантація           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями                    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади УТОГ         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|кінезотерапія                   |                               |

|                                |органи медико-соціальної       |

|лікувальний масаж               |експертизи                     |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних          |заклади охорони здоров'я       |

|професійних здібностей          |                               |

|                                |навчальні заклади              |

|професійна орієнтація           |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|професійний відбір              |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка,          |служба зайнятості              |

|перепідготовка та підвищення    |                               |

|кваліфікації                    |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів,  |

|                                |які здійснюють професійну      |

|                                |підготовку, перепідготовку та  |

|                                |підвищення кваліфікації        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|                                |                               |

|                                |підприємства, установи УТОГ    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та особливих потреб     |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |підприємства, установи УТОГ    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|                                |                               |

|                                |підприємства, установи УТОГ    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації реабілітаційні       |

|                                |установи, в тому числі         |

|                                |Національний центр             |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів в       |

|                                |м. Євпаторії і Західний        |

|                                |реабілітаційно-спортивний центр|

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних    |органи праці та соціального    |

|навичок                         |захисту населення              |

|                                |                               |

|соціально-побутовий патронаж    |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|працетерапія                    |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи УТОГ   |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями                    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального    |

|спілкування, факси та інші      |захисту населення              |

|сурдотехнічні засоби            |                               |

|                                |УТОГ                           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери                       |органи у справах сім'ї, молоді |

|                                |та спорту                      |

|фізкультурно-спортивне          |                               |

|обладнання                      |регіональні центри з фізичної  |

|                                |культури і спорту інвалідів    |

|                                |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|                                |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями                    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і  |                               |

|занять трудовою діяльністю:     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|комп'ютерні програми для        |навчальні заклади всіх типів   |

|навчання                        |                               |

|                                |                               |

|спеціальні підручники           |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|          Забезпечення виробами медичного призначення           |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати                 |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|              Вікова категорія від 55 (для жінок)               |

|                та від 60 (для чоловіків) років                 |

|----------------------------------------------------------------|

|                   Послуги з реабілітації                       |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|профілактичні заходи            |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|слухопротезування               |                               |

|                                |                               |

|реконструктивна хірургія        |                               |

|                                |                               |

|кохлеарна імплантація           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|кінезотерапія                   |                               |

|                                |органи медико-соціальної       |

|лікувальний масаж               |експертизи                     |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних    |органи праці та соціального    |

|навичок                         |захисту населення              |

|                                |                               |

|соціально-побутовий патронаж    |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|працетерапія                    |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|                                |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи УТОГ   |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального    |

|спілкування, факси та інші      |захисту населення              |

|сурдотехнічні засоби            |                               |

|                                |УТОГ                           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери                       |органи у справах сім'ї, молоді |

|                                |та спорту                      |

|фізкультурно-спортивне          |                               |

|обладнання                      |регіональні центри з фізичної  |

|                                |культури і спорту інвалідів    |

|                                |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|                                |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|----------------------------------------------------------------|

|          Забезпечення виробами медичного призначення           |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати                 |заклади охорони здоров'я       |

|                                |                               |

|Ендопротези та інші вироби      |                               |

|медичного призначення згідно із |                               |

|стандартами МОЗ                 |                               |

------------------------------------------------------------------


________________

Примітка. Недержавні  суб'єкти  можуть надавати відповідні послуги

          за умови отримання державного замовлення на їх надання в

          установленому порядку.
  

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2006 р. N 1686


ПЕРЕЛІК

послуг, що надаються інвалідам з ураженням

органів зору------------------------------------------------------------------

|           Вид послуги          |             Надавачі          |

|----------------------------------------------------------------|

|            Вікова категорія від 0 до 18 років                  |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Послуги з реабілітації                        |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|профілактичні заходи            |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |органи медико-соціальної       |

|                                |експертизи                     |

|кінезотерапія                   |                               |

|                                |лікувально-профілактичні       |

|лікувальний масаж               |заклади                        |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями                    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація           |загальноосвітні школи (школи-  |

|                                |інтернати)                     |

|професійний відбір              |                               |

|                                |загальноосвітні санаторні школи|

|професійна освіта               |(школи-інтернати)              |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки фізичних можливостей    |відомчого підпорядкування      |

|                                |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи, в тому|

|                                |числі Національний центр       |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів і       |

|                                |Західний реабілітаційно-       |

|                                |спортивний центр               |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних    |органи праці та соціального    |

|навичок                         |захисту населення              |

|                                |                               |

|соціально-побутовий патронаж    |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|працетерапія                    |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |УкрНДІпротезування             |

|----------------------------------------------------------------|

|    Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації     |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|орієнтування, спілкування та    |                               |

|обміну інформацією:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні магнітофони          |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|електронні записні книжки з     |                               |

|брайлівським і мовним виводом   |УТОС                           |

|                                |                               |

|телевізійні збільшувальні       |                               |

|прилади                         |                               |

|                                |                               |

|тифломагнітоли                  |                               |

|                                |                               |

|читаючі машини                  |                               |

|                                |                               |

|прилад для письма шрифтом Брайля|                               |

|                                |                               |

|папір для писання рельєфно-     |                               |

|крапковим шрифтом Брайля        |                               |

|                                |                               |

|диктофони                       |                               |

|                                |                               |

|плеєри для відтворення          |                               |

|                                |                               |

|звукозапису                     |                               |

|                                |                               |

|годинник                        |                               |

|                                |                               |

|тростини тактильні              |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для           |                               |

|самообслуговування:             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої     |органи праці та соціального    |

|                                |захисту населення              |

|                                |                               |

|                                |протезно-ортопедичні           |

|                                |підприємства всіх форм         |

|                                |власності                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно-        |                               |

|спортивне обладнання і          |                               |

|спорядження, спортивний         |                               |

|інвентар:                       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери                       |органи у справах сім'ї, молоді |

|                                |та спорту                      |

|фізкультурно-спортивне          |                               |

|обладнання                      |регіональні центри з фізичної  |

|                                |культури і спорту інвалідів    |

|                                |"Інваспорт"                    |

|                                |                               |

|                                |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і  |                               |

|занять трудовою діяльністю:     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення  |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|комп'ютерні програми для        |                               |

|навчання                        |                               |

|                                |                               |

|книги із спеціальним рельєфно-  |                               |

|крапковим шрифтом Брайля        |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|           Забезпечення виробами медичного призначення          |

|----------------------------------------------------------------|

|Очні протези (тимчасові або     |заклади охорони здоров'я       |

|індивідуальні)                  |                               |

|                                |                               |

|Окуляри                         |                               |

|                                |                               |

|Контактні лінзи                 |                               |

|                                |                               |

|Лупи                            |                               |

|                                |                               |

|Гіперокуляри                    |                               |

|                                |                               |

|Світлофільтри                   |                               |

|                                |                               |

|Діафрагмальні, мінусові ручні   |                               |

|лінзи                           |                               |

|                                |                               |

|Акустичні окуляри               |                               |

|                                |                               |

|Епіпротези, орбітальний         |                               |

|імплантат для операції          |                               |

|енуклеації ока                  |                               |

|----------------------------------------------------------------|

|          Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок)             |

|                та до 60 (для чоловіків) років                  |

|----------------------------------------------------------------|

|                      Послуги з реабілітації                    |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія                |спеціалізовані відділення,     |

|                                |клініки інститутів, інші       |

|профілактичні заходи            |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|санаторно-курортне лікування    |                               |

|                                |санаторно-курортні заклади     |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |психолого-медико-педагогічні   |

|                                |консультації                   |

|психолого-педагогічна           |                               |

|діагностика                     |центри практичної психології та|

|                                |соціальної роботи              |

|психолого-педагогічний патронаж |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна     |реабілітації для дітей та      |

|корекція                        |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями, інші              |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги:                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |(крім закладів, що надають     |

| колективна форма навчання, в   |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та      |пункту "Професійна             |

| інклюзивне навчання            |реабілітація")                 |

|                                |                               |

| індивідуальна форма навчання   |                               |

|                                |                               |

| дистанційна форма навчання     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування                  |лікувально-профілактичні       |

|                                |заклади                        |

|кінезотерапія                   |                               |

|                                |органи медико-соціальної       |

|лікувальний масаж               |експертизи                     |

|                                |                               |

|лікувальна фізкультура          |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|                                |обмеженнями                    |

|                                |                               |

|                                |інші реабілітаційні установи   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація:        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних          |заклади охорони здоров'я       |

|професійних здібностей          |                               |

|                                |заклади освіти і науки         |

|професійна орієнтація           |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|професійний відбір              |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка,          |служба зайнятості              |

|перепідготовка та підвищення    |                               |

|кваліфікації                    |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи        |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів,  |

|                                |які здійснюють професійну      |

|                                |підготовку, перепідготовку та  |

|                                |підвищення кваліфікації        |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта               |навчальні заклади, де          |

|                                |створюються відповідні умови   |

|                                |згідно з державними соціальними|

|                                |нормативами                    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація:           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення      |підприємства, установи,        |

|робочого місця з урахуванням    |організації незалежно від      |

|безпеки та фізичних можливостей |відомчого підпорядкування      |

|інваліда                        |                               |

|                                |служба зайнятості              |

|                                |                               |

|                                |Фонд соціального захисту       |

|                                |інвалідів                      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування    |служба зайнятості              |

|(поновлення трудової діяльності |                               |

|інваліда за колишньою або за    |підприємства, установи,        |

|новою професією)                |організації незалежно від      |

|                                |відомчого підпорядкування      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна          |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної    |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури                        |та спорту                      |

|                                |                               |

|оздоровлення у таборах          |Український центр з фізичної   |

|фізкультурно-спортивної         |культури і спорту інвалідів    |

|реабілітації інвалідів          |"Інваспорт" та відповідні      |

|                                |регіональні центри             |

|навчально-тренувальні заняття з |                               |

|фізичної культури і спорту      |дитячо-юнацькі спортивні школи |

|                                |інвалідів                      |

|заняття спортом                 |                               |

|                                |громадські організації         |

|                                |інвалідів фізкультурно-        |

|                                |спортивної спрямованості, в    |

|                                |тому числі клуби, спортивні    |

|                                |федерації                      |

|                                |                               |

|                                |реабілітаційні установи, в тому|

|                                |числі Національний центр       |

|                                |паралімпійської і              |

|                                |дефлімпійської підготовки та   |

|                                |реабілітації інвалідів і       |

|                                |Західний реабілітаційно-       |

|                                |спортивний центр               |

|                                |                               |

|                                |навчальні заклади всіх типів   |

|                                |                               |

|                                |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова           |                               |

|реабілітація:                   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних    |органи праці та соціального    |

|навичок                         |захисту населення              |

|                                |                               |

|соціально-побутовий патронаж    |установи соціального           |

|                                |обслуговування                 |

|працетерапія                    |                               |

|                                |центри соціально-психологічної |

|                                |реабілітації для дітей та      |

|                                |молоді з функціональними       |

|