Вступ до спеціальності "Корекційна освіта"

 і педагогічна  деонтологія 

І. Пояснювальна записка

Програма розрахована на студентів спеціальності «Корекційна педагогіка»,  педагогічних факультетів і факультетів підвищення кваліфікації вчителів молодших класів, учителів – корекційних педагогів, психолого-медико-педагогічних консультацій і батьків дітей з особливими потребами. Програма відповідає сучасним вимогам гуманістичних реформувань у суспільстві.

Навчальним планом передбачено 2 кредити – 72 години. З них 12 годин – лекційних, 10 годин – лабораторних, 6 годин – практичних, 12 годин – індивідуальна робота та 32 години самостійної роботи.

Програма курсу «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» та педагогічна деонтологія»  передбачає таки види занять:

Лекції.

Лабораторні заняття.

Практичні заняття.

Індивідуальну роботу.

Самостійна робота студентів.  

Вивчення навчальної дисципліни “ Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» та педагогічна деонтологія” базується  на принципах кредитної модульно-рейтингової системи навчання, яка забезпечує систематичну роботу студентів, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання в якості засвоєння навчального матеріалу.

Курс лекцій спрямований на ознайомлення студентів із специфікою їх професії. У ньому розглядається характеристика різних категорій дітей і корекційних закладів для них, звертається увага на особливості процесу їх навчання та виховання. Також звертається увага проблемі діяльності спеціального психолога у напрямку захисту інтересів дитини, допомоги і соціальної реабілітації найбільш незахищених членів нашого суспільства – дітей з особливими потребами.

Програма ознайомлює студентів із деонтологією як наукою, яка є основою професійної підготовки фахівця – корекційного педагога. Розкриває зв‘язок деонтології з іншими науками: філософією, психологією, педагогікою, різними медичними науками, соціологією, економікою та ін., вказує на роль деонтології у діяльності дефектолога. Вплив фахівця – корекційного педагога на усвідомлення сімейних проблем, соціально-реабілітаційні аспекти деонтології. 

На лабораторно-практичних заняттях студенти відвідують різні типи корекційних закладів, ознайомлюються із специфікою роботи цих закладів, із особливостями корекційної і реабілітаційної роботи з різними категоріями дітей, зокрема, сліпими і слабозорими, глухими і слабочуючими, з вадами інтелектуального і мовленнєвого розвитку; опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку та інші.

Головна мета курсу – ознайомити майбутніх педагогів з корекційною педагогікою та деонтологією як наукою, яка вивчає особливості розвитку, навчання, виховання дітей з особливими потребами і підготувати до сприйняття основних дисциплін. Цей курс забезпечує теоретичну підготовку студентів, розширює їх загальний кругозір.

Програма включає питання до екзамену, список основної і додаткової літератури. Також студенти повинні постійно використовувати періодичну пресу.ІІ. Тематичний план

Напрям: 6.010105. Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

Олігофренопедагогіка і логопедія

(денна форма навчання)

розподілу навчального часу за модулями та видами занять

№ модуля

Назви модулів

Кредити

Кількість годин

Всього

Самостійна робота

Аудиторних

Лекції

Практичні

Семінарські

лабораторні

Індивідуалдьна робота

Предмет, завдання і методи корекційної педагогіки.

0,1

1

--

1

1

---

--

--

--

Загальна характеристика різних категорій дітей. Загальна характеристика типів корекційних закладів.

1,5

57

24

33

8

-6

--

10

9

Предмет, завдання і методи деонтології.

Професійні вимоги до педагога

0,4

14

8

6

3

---

--

--

3

Всього

2

72

32

40

12

6

--

10

12

Самостійна робота студентів (розкрита в навчальному посібнику «Методичні матеріали і завдання для самостійної роботи студентів» Спеціальності 6.010100. Дефектологія. Корекційна психопедагогіка (Олігофренопедагогіка))

ІІІ. ПРОГРАМА

Зміст лекційних занять:

Модуль І.   Предмет, завдання і методи корекційної педагогіки.

 • Корекційна педагогіка – галузь педагогічної науки.
 • Предмет і завдання корекційної педагогіки.
 • Основні методи корекційної педагогіки.
 • Зв‘язок корекційної педагогіки із суміжними науками.

Модуль ІІ. Загальна характеристика різних категорій дітей. Загальна характеристика типів корекційних закладів.

Загальна характеристика “аномальних дітей”

 • Сутність поняття “аномальні діти”.
 • Основні категорії “аномальних дітей”.
 • Структура та особливості процесу аномального розвитку дитини.
 • Причини аномалій.

Характеристика дітей з інтелектуальними вадами 

 • Олігофренопедагогіка – як наука.
 • Причини виникнення олігофренії.
 • Особливості розвитку мислення та мовлення дітей з вадами інтелекту.
 • Характеристики класифікацій.
 • Типи закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Діти із затримкою психічного розвитку 

 • Поняття “затримки психічного розвитку” та її класифікація.
 • Причини виникнення затримки психічного розвитку у дитини.
 • Особливості розвитку дитячої психіки.
 • Деякі особливості корекційно-виховного процесу у закладах для дітей із затримкою психічного розвитку.

Діти з порушенням опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними дефектами

 • Діти з порушенням опорно-рухового апарату.
 • Етіологія дитячого церебрального паралічу.
 • Класифікація і форми ДЦП.
 • Особливості розвитку фізичного стану та мовлення у дітей з дитячим церебральним паралічем.
 • Діти з порушеннями поведінки.
 • Діти з комбінованими дефектами.

Загальна характеристика дітей з раннім дитячим аутизмом

 • Синдром раннього дитячого аутизму.
 • Причини виникнення дитячого аутизму.
 • Особливості розвитку мовлення та мислення у дітей з РДА.
 • Корекційний вплив на розвиток дітей з РДА.

Характеристика дітей із сенсорними порушеннями 

 • Діти із порушеннями слуху.
 • Роль слуху у розвитку дитини.
 • Характеристика категорій дітей з порушеннями слуху.
 • Методи дослідження слуху.
 • Діти з порушенням зору.
 • Значення зорового аналізатора у розвитку дитини.
 • Причини, ступінь та види порушення зору.
 • Соціальна адаптація дітей з порушенням зору.
 • Профілактика порушень зору у дітей.

Діти з порушенням мовлення 

 • Фактори, що зумовлюють мовленнєві порушення.
 • Характеристика класифікацій мовленнєвих порушень.

Загальна характеристика типів корекційних закладів

 • Дошкільні корекційні установи.
 • Шкільні корекційні заклади.
 • Реабілітаційні центри.

Модуль ІІІ. Предмет, завдання і методи деонтології

Професійні вимоги до педагога

 • Деонтологія як наука.
 • Предмет і завдання деонтології.
 • Методи педагогічної деонтології.
 • Зв‘язок деонтології із суміжними науками.
 • Мета діяльності педагога.
 • Етичний кодекс фахівця.
 • Права і обов‘язки педагога.

Соціально-педагогічна віктимологія

 • Напрямки і форми роботи з різними групами людей, що стали жертвами соціалізації.
 • Віктимологія – галузь соціальної педагогіки.
 • Жертви несприятливих умов соціалізації.
 • Визначення понять “віктимогенність”, “віктимізація”, “віктимність”.
 • Загальна характеристика сиріт, інвалідів, бездомних.

Сім‘я і школа – головний об‘єкт педагогічної роботи

 • Система і загальна характеристика соціальних служб в Україні. Соціальна   робота із “групами ризику”.
 • Характеристика сім‘ї.
 • Соціальні проблеми сучасної сім‘ї.
 • Виховання дітей у сім‘ї.
 • Роль школи у процесі соціалізації особистості.
 • Характеристика класифікацій соціальних служб.
 • Положення про діяльність співробітників соціальних служб.
 • Категорії людей, які віднесені до “групи ризику”.
 • Соціальна робота із різними категоріями людей.

Практичні заняття:

1. Характеристика дітей з інтелектуальною недостатністю. 

2. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними дефектами. 

3. Діти з затримкою психічного розвитку.

Лабораторні заняття:

1. Характеристика дітей з інтелектуальною недостатністю. 

2. Діти із затримкою психічного розвитку .

3. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними дефектами.

4. Загальна характеристика дітей з раннім дитячим аутизмом

5. Характеристика дітей із сенсорними порушеннями. Діти з порушенням мовлення.

 ІV. Рекомендована  література

Основна:

 1. Синьов В.М., Коберник Г.М.Основи дефектології: Навч. посібник.– К.: Вища школа, 1994. – 143 с.
 2. Спеціальна педагогіка: Понятійно-терміналогічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 3. М.И. Земцова Учителю о детях с нарушеныями зрения. – М.: Просвещение. 1973, 159 с.
 4. Основи спеціальної дидактики / За ред. доктора пед. наук, професора І.Г. Єременка – 2-е вид. – К.: Рад. школа, 1986. – 200 с.
 5. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2001. – 416 с.
 6. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. – М.: Академический проект, 2000. – 496 с.
 7. Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М. Аномальна дитина в школі: Навч. метод. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 120 с.

Додаткова:

1. Методичні рекомендації до вивчення особливостей інтелектуального дефекту у дітей з церебральним паралічем / Укл. М.В. Рождественська. – К.: ІЗМН, 1996. – 40 с.

2. Затримка психічного розвитку і дітей: Метод. рекомендації / Укл. Т.Д. Ілляшенко, М.В. Рождественська. – К.: ІЗМН, 1996. – 96 с.

3. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / Т.Д. Ілляшенко, Н.А. Бостун, Т.В. Сак. – К.: ІЗМН, 1997. – 128 с.

4. Основи спецыального обучения слабослишаших детей. / Под ред. Р.С. Боскис. – М.: Просвещение, 1977.

5. В.А. Феоктисова Хрестоматия по истории тифлопедагогики. – М.: Просвящение, 1981. – 168 с.

6. Гуртом проти біди. / Корисні поради, адреси, довідникові матеріали, інформація до роздумів для усіх, хто оцінює особу. – Київ, 2001. – 104 с.

Орієнтовні завдання для самостійної роботи: 

Модуль 1. Предмет, завдання і методи корекційної педагогіки

  1. Обґрунтувати, з якими суміжними дисциплінами має зв'язок корекційна педагогіка.
  2. Перерахувати основні методи корекційної педагогіки.

Форма звітності

1. Виконати тестові завдання.

І.1. Визначити предмет і завдання корекційної педагогіки 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

       І.2. З переліку наведених галузей підкреслити, які включає корекційна педагогіка як наука:

 • віктимологія:
 • олігофренопедагогіка (корекційна педагогіка);
 • сурдопедагогіка;
 • педагогіка;
 • тифлопедагогіка;
 • психологія;
 • логопедія.

І.3. Вказати основні методи, які використовує корекційна педагогіка (дефектологія). Підкреслити правильні відповіді.

 1. Методи програмованого навчання.
 2. Бесіда.
 3. Спостереження.
 4. Експеримент.
 5. Зв’язок з реальним життям.
 6. Обстеження.
 7. Аналіз дитячих робіт.
 8. Врахування індивідуальних особливостей

І.4.  З якими суміжними дисциплінами має тісний зв’язок корекційна педагогіка, із наведених відповідей підкреслити правильну:

 • загальна психологія;
 • загальна педагогіка;
 • соціологія;
 • соціальна психологія;
 • історія України;
 • спеціальна педагогіка;
 • медичні науки;
 • правознавство.

І.5. Дати визначення поняття “корекційна педагогіка”

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

Орієнтовний план практичного заняття:

 Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними дефектами. 

 1. Причини виникнення ДЦП.
 2. Визначення первинного дефекту при ДЦП.
 3. Форми порушень рухової сфери при ДЦП.
 4. Характеристика дітей з порушеннями поведінки та комбінованими дефектами.

Рекомендована література:

 1. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.
 2. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення особливостей інтелектуального дефекту у дітей з церебральним паралічем / Укл. М.В.Рождественська. – К.: ІЗМН, 1996. – 40 с.

Орієнтовний  план лабораторного заняття: 

Тема заняття: “Діти з порушеннями опорно-рухового апарату (ДЦП)”.

Мета заняття: Відвідати корекційний заклад для дітей з ДЦП, ознайомити студентів із особливостями роботи дошкільного закладу, дати завдання студентам ознайомитись із документацією дошкільного закладу.

Основні завдання: 

 1. Провести спостереження за особливостями навчання і виховання дітей з ДЦП в умовах спеціального закладу.
 2. Акцентувати увагу на  особливостях розвитку моторики у дітей з ДЦП.
 3. Провести порівняльний аналіз розвитку моторики у дітей з ДЦП з інтелектуальною недостатністю та дітей з ДЦП з інтелектом  - норма.

Орієнтовні тестові завдання: 

Модуль ІІІ.  Предмет, завдання і методи деонтології

Професійні вимоги до педагога

1.Визначте предмет і завдання педагогічної деонтології ______________________________________

       ______________________________________________________________________________

2. Дайте визначення поняття “деонтологія”_________________________________________________

       ______________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

3.  Розкрити, що у відповідності із кваліфікаційною характеристикою входить у обов’язки педагога _____________________________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________

4. Жертвами несприятливих умов соціалізації є:

 1. Інваліди.
 2. Дошкільники.
 3. Сироти.
 4. Особи з девіантною поведінкою.
 5. Особи з особливими потребами.
 6. Алкоголіки.
 7. Наркомани.
 8. Конформісти.

 5. Віктимологія вивчає людину як:

               а) об’єкт соціалізації;

               б) суб’єкт соціалізації;

               в) жертву несприятливих умов соціалізації.

6. Соціально-реабілітаційний потенціал сім’ї включає:

 1. Матеріальне становище.
 2. Психосоціальний клімат сім’ї.
 3. Відношення сім’ї до проблем дитини.
 4. Національність.
 5. Релігійність. 

7. Система соціальних служб включає: 

(перерахувати існуючі соціальні інституції)

       ______________________________________________________________________________

Орієнтовні питання до заліку:

 1. Дефектологія як наука.
 2. Предмет і завдання дефектології.
 3. Основні методи дефектології.
 4. Зв’язок дефектології з іншими науками.
 5. Сутність поняття “аномальна дитина”. Основні категорії аномальних дітей.
 6. Структура та особливості процесу аномального розвитку дитини.
 7. Компенсація та корекція аномального розвитку.
 8. Обґрунтувати необхідність корекційно-виховної роботи з аномальними дітьми.
 9. Принципи та організація комплектування спеціальних навчально-виховних закладів.
 10. Типи установ для аномальних дітей.
 11. Олігофренія як основна форма розумової відсталості.
 12. Форми олігофренії.
 13. Ступені олігофреній та причини їх виникнення.
 14. Діти-імбецили, їх загальна характеристика. Завдання та особливості педагогічної роботи з ними.
 15. Діти-дебіли. Їх психолого-педагогічна характеристика.
 16. Особливості розвитку мислення і мовлення дітей з вадами інтелекту.
 17. Основні завдання допоміжної школи та особливості навчально-виховної роботи з дітьми-дебілами.
 18. Типи закладів для дітей з вадами інтелекту.
 19. Значення слухового аналізатора в розвитку дитини.
 20. Характеристика дітей з порушенням слуху.
 21. Глухі діти, їх загальна характеристика.
 22. Слабочуючі діти, їх загальна характеристика.
 23. Спеціальні навчально-виховні заклади для дітей з вадами слуху.
 24. Роль збережених аналізаторів в розвитку дітей з вадами слуху.
 25. Можливості розвитку людей з вадами слуху.
 26. Значення зорового аналізатора в розвитку дитини.
 27. Характеристика дітей з порушенням зору.
 28. Слабозорі діти, їх загальна характеристика.
 29. Сліпі діти, їх загальна характеристика.
 30. Особливості навчально-виховної роботи з слабозорими дітьми.
 31. Особливості навчально-виховної роботи з сліпими дітьми.
 32. Роль збережених аналізаторів в розвитку сліпих дітей.
 33. Соціальна адаптація дітей з порушенням зору.
 34. Профілактика порушень зору у дітей.
 35. Діти з порушенням опорно-рухового апарату, їх загальна характеристика.
 36. Порушення опорно-рухового апарату.
 37. Класифікація і форми ДЦП.
 38. Особливості розвитку дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
 39. Особливості розвитку фізичного стану та мовлення дітей з ДЦП.
 40. Установи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 41. Особливості впливу мовленнєвих порушень на розвиток дитини.
 42. Загальна характеристика мовленнєвих порушень.
 43. Фактори, що зумовлюють мовленнєві порушення.
 44. Клініко-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.
 45. Психолого-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.
 46. Типи закладів для дітей з мовленнєвими порушеннями.
 47. Характеристика дітей з комбінованими дефектами.
 48. Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів.
 49. Сліпоглухонімі діти. Їх загальна характеристика.
 50. Перший етап навчання сліпоглухонімих дітей: формування побутової поведінки.
 51. Можливості розвитку сліпоглухонімих дітей.
 52. Діти із затримкою психічного розвитку. Їх загальна характеристика.
 53. Діти з психічним та психофізичним інфантилізмом.
 54. Діти з церебральною та соматичною астенією.
 55. Особливості навчальної та корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають затримку психічного розвитку.
 56. Діти з психопатичними формами поведінки.
 57. Основні ознаки психопатичного розвитку дитини.
 58. Дайте визначення поняттю “психопатії”. Форми психопатій.